1

ประชาสัมพันธ์

การประกาศเจตนารมณ์ "สุจริต โปร่งใส กำแพงเพชร ใสสะอาด 2565"  อ่านเพิ่มเติม icon_new11.gif

แผนปฏิบัติงานด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤมิชอบ จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 อ่านเพิ่มเติม

VTR เผยแพร่ผลสำเร็จของงาน/โครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน
ประจำปี 2563 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563

เรื่อง  สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กับการประชุมใหญ่สามัญประจำปีสหกรณ์ของสหกรณ์ (อ่านเพิ่มเติม)

เรื่อง  โครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร (อ่านเพิ่มเติม)

เรื่อง  จัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์ภัยแล้ง 2562/2563 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล (อ่านเพิ่มเติม) 

เรื่อง  ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมและร่วมบริจาคทุนทรัพย์ อุปกรณ์คลายหนาว เครื่องอุปโภคบริโภค ภายใต้โครงการ "สหกรณ์รวมใจ คลายหนาวให้น้องน้อย บนดอยสูง"  ครั้งที่ 8 (เอกสารดาวน์โหลด) 

เรื่อง  ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 (เอกสารดาวน์โหลด)

เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมของหน่วยงานต่างๆ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 (เอกสารดาวน์โหลด)

 

 รายงานผลการขับเคลื่อนงาน/โครงการสำคัญตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

                                                                         download button big

   1     5     6      

  7    8    9

 


saranaru   download button big

1. การจดทะเบียนแก้ไข้ข้อบังคับเพิ่มเติม  อ่านเพิ่มเติม

2. โครงการส่งเสริมการดำเนินธุรกิจ ร้านค้าสหกรณ์ในรูปแบบซูปเปอร์มาร์เก็ต  อ่านเพิ่มเติม

3. การดำเนินการข้อกู้กับการขอเบิกเงิน  อ่านเพิ่มเติม

4. การดำเนินการตามข้อร้องเรียน อ่านเพิ่มเติม

5. การพัฒนาอาชีพสมาชิกเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาหนี้ค้างชำระ อ่านเพิ่มเติม

6. แนวทางการส่งเสริมสหกรณ์ กรณีทุจริตในสหกรณ์  อ่านเพิ่มเติม

7. กระบวนการวางแผน  และบริหารจัดการงบประมาณ  

     - ช่วงที่ 1 ก่อนการจัดสรรงบประมาณ อ่านเพิ่มเติม

     - ช่วงที่ 2 ระหว่างการใช้จ่ายงบประมาณ อ่านเพิ่มเติม

     - ช่วงที่ 3 ภายหลังการใช้จ่ายงบประมาณ อ่านเพิ่มเติม

บทบาท ภาระกิจงาน กลุ่มงานต่างๆ  download button big

pay  3  21  4  2 

11  10  31  41  51

 

แผนพัฒนาสหกรณ์ ประจำปี 2566 

การพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่ความเข้มแข็ง

  download button big

1   2  3