COVID 19 25 04 2563 1280x640

Covid 19

ประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน
ประจำปี 2563 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563

เรื่อง  สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กับการประชุมใหญ่สามัญประจำปีสหกรณ์ของสหกรณ์ (อ่านเพิ่มเติม)

เรื่อง  โครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร (อ่านเพิ่มเติม)

เรื่อง  จัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์ภัยแล้ง 2562/2563 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล (อ่านเพิ่มเติม) 

เรื่อง  ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมและร่วมบริจาคทุนทรัพย์ อุปกรณ์คลายหนาว เครื่องอุปโภคบริโภค ภายใต้โครงการ "สหกรณ์รวมใจ คลายหนาวให้น้องน้อย บนดอยสูง"  ครั้งที่ 8 (เอกสารดาวน์โหลด) 

เรื่อง  ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 (เอกสารดาวน์โหลด)

เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมของหน่วยงานต่างๆ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 (เอกสารดาวน์โหลด)