วิสัยทัศน์
“เป็นองค์กรหลักที่มุ่งพัฒนาสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดกำแพงเพชรให้มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน และทันต่อการเปลี่ยนแปลง”

พันธกิจ

•นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาผลักดันให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร มีส่วนร่วมในการสร้างสังคมให้อยู่เย็นเป็นสุข
•สร้างมาตรฐานการบริการให้แก่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดแก่สมาชิก
•สนับสนุนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีส่วนร่วมในด้านการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมต่อชุมชน
•พัฒนาบุคลากรในระบบสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ให้ร่วมมือและมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและดำเนินธุรกิจขององค์กรโดยให้สามารถพัฒนาตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้
•พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ให้มีความเข้มแข็ง รวมทั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านวิชาการ การรวมกลุ่ม และการส่งเสริมอาชีพ
•สนับสนุนการสร้างคุณค่าเครือข่ายเชื่อมโยงทางธุรกิจระหว่างสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร/ผู้ประกอบการนำหลักธรรมาภิบาลมาพัฒนาระบบร าชการในสำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชรเพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรม ส่งเสริมสมรรถนะการทำงานสูงขึ้นสามารถทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ
•นำระบบสารสนเทศมาใช้ประสานงานระหว่างสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ

เป้าหมาย

๑.เพื่อให้สมาชิกสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และประชาชนทั่วไปมีความรู้เกี่ยวกับอุดมการ หลักการและวิธีการสหกรณ์
๒.เพื่อพิทักษ์ รักษา สิทธิและผลประโยชน์ของสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
๓.เพื่อให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมีการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
๔.เพื่อให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีแหล่งเงินทุนที่ใช้ในการดำเนินงานได้
๕.เพื่อให้สมาชิกสหกรณ์มีสิทธิในที่ดินเป็นของตนเอง
๖.เกษตรกรและองค์กรเกษตรกรมีการจัดการผลิตและการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรที่มีประสิทธิภาพและคุณภาพตามความต้องการของตลาด

กลยุทธ์

๑.ส่งเสริมและเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับอุดมการณ์ หลักการและวิธีการสหกรณ์แก่สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรและประชาชนทั่วไป
๒.พัฒนา และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
๓.ส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารการจัดการสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรตามหลักธรรมาภิบาล
๔.ส่งเสริมให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ เพื่อสร้างความเข้มแข็งมีภูมิคุ้มกันและทันต่อการเปลี่ยนแปง