ข้าราชการ  รวม  31    อัตรา  
ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน  ระดับสูง  จำนวน  1  อัตรา 
นักวิชาการสหกรณ์ ระดับชำนาญการพิเศษ  จำนวน   3  อัตรา 
นักวิชาการสหกรณ์  ระดับชำนาญการ  จำนวน  9  อัตรา
นักวิชาการสหกรณ์ ระดับปฏิบัติการ  จำนวน  10  อัตรา 
เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์  ระดับอาวุโส  จำนวน  2  อัตรา
เจ้าพนักงานธุรการ  ระดับอาวุโส  จำนวน  1  อัตรา
เจ้าพนักงานธุรการ  ระดับชำนาญงาน   จำนวน  1  อัตรา
เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์  ระดับชำนาญงาน  จำนวน  3  อัตรา
ลูกจ้างประจำ  รวม  14  อัตรา 
พนักงานพิมพ์ ส4  จำนวน  1   อัตรา 
พนักงานพิมพ์ ส3  จำนวน  1  อัตรา
พนักงานขับรถยนต์ ส2  จำนวน  6  อัตรา
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง ช1  จำนวน  1  อัตรา 
พนักงานเก็บเอกสาร บ2  จำนวน  2  อัตรา
พนักงานสถานที่ บ2  จำนวน   1  อัตรา 
พนักงานบริการเอกสารทั่วไป บ1  จำนวน  1  อัตรา 
พนักงานทั่วไป  บ2  จำนวน  1  อัตรา
พนักงานราชการ รวม 14 อัตรา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  จำนวน  1  อัตรา
นักวิชาการมาตรฐานสินค้า  จำนวน  1  อัตรา
นิติกร  จำนวน  1  อัตรา
นักวิชาการสหกรณ์  จำนวน  5  อัตรา
นักจัดการงานทั่วไป  จำนวน  1  อัตรา
เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์  จำนวน  3  อัตรา
เจ้าพนักงานธุรการ  จำนวน  1  อัตรา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  จำนวน  1  อัตรา 
รวมทั้งสิ้น  จำนวน  59  อัตรา