ชื่อ -สกุล       นางรุ่งนภา  ยืนยง

ตำแหน่ง        นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

วุฒิการศึกษา   ปริญญาโท

สาขา           บริหารธุรกิจ

เบอร์โทรศัพท์มือถือ  087-717-4893, 091-841-4714

Email : Rungnapa@cpd.go.th


 


ชื่อ -สกุล    นางสุกัญญา  ล่องชูผล

ตำแหน่ง     เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี

สาขา        การจัดการทั่วไป

เบอร์โทรศัพท์มือถือ  086-931-9110

Email : Sukanya_lc@cpd.go.th

     

ชื่อ -สกุล    นางธัฐฌา  ดิษกร

ตำแหน่ง     เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ชำนาญงาน

วุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

สาขา        การบัญชี

เบอร์โทรศัพท์มือถือ  087-717-2912

Email : Thacha@cpd.go.th


ชื่อ -สกุล    นายปราโมทย์  อ่อนอำไพ

ตำแหน่ง     นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ    

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี

สาขา        วิทยาการจัดการ

เบอร์โทรศัพท์มือถือ  081-953-2843

Email : Pamote4@gmail.com
Weerachon

ชื่อ -สกุล    นายวีระชน  กลิ่นหอม

ตำแหน่ง     นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ     

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี

สาขา        เศรษฐศาสตร์เกษตร

เบอร์โทรศัพท์มือถือ  091-070-9842

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

 


Wichein 0011

ชื่อ -สกุล    นายวิเชียร  อินทร์โพธิ์

ตำแหน่ง     พนักงานขับรถยนต์ ส.2          

วุฒิการศึกษา ประถมศึกษาปีที่ 7

สาขา     -

เบอร์โทรศัพท์มือถือ  086-213-5468

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

jiraphan

ชื่อ -สกุล    นางสาวจิราพร  วงษ์มณี

ตำแหน่ง     เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์      

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี

สาขา        การเงินการธนาคาร

เบอร์โทรศัพท์มือถือ  083-023-9301

Email : Air.cpd@gmail.com