pongsri 1

ชื่อ -สกุล    นางผ่องศรี  รวมสุข

ตำแหน่ง     นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ

(ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ
รักษาราชการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์)

วุฒิการศึกษา ปริญญาโท

สาขา       รัฐศาสตร์การปกครอง

เบอร์โทรศัพท์มือถือ  088-273-1175

Email : Phongsri@cpd.go.th

 


nalintippig       

ชื่อ -สกุล    นางสาวนลินทิพย์  เปี่ยมสุข

ตำแหน่ง     นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ

วุฒิการศึกษา ปริญญาโท

สาขา        เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เบอร์โทรศัพท์มือถือ  087-174-6915

Email : ….. - ……….

Wanpen1   

ชื่อ -สกุล    นางสาววันเพ็ญ  เขตวิทย์

ตำแหน่ง     นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ

         (ช่วยราชการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2)

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี

สาขา        บริหารธุรกิจ (การบัญชี)

เบอร์โทรศัพท์มือถือ  086-818-5589

Email : wanpen_ke@cpd.go.th

Nuttakan

ชื่อ -สกุล    นางสาวณัฐกานต์  ใจมาตุ่น

ตำแหน่ง     นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ  

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี

สาขา        การบัญชี

เบอร์โทรศัพท์มือถือ  091-1410887

Email :     -

      

 

chayada

ชื่อ -สกุล    นางสาวชญาดา  วิบูลย์ชาติ

ตำแหน่ง     พนักงานขับรถยนต์ ส.2

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี

สาขา        การสหกรณ์

เบอร์โทรศัพท์มือถือ  094-419-1981

Email : Nunta_vb@cpd.go.th

 

P

suwannee

ชื่อ -สกุล    นางสาวสุวรรณี  ศรีภุมมา

ตำแหน่ง     นักวิชาการสหกรณ์

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี

สาขา        การจัดการ

เบอร์โทรศัพท์มือถือ  062-364-8433

Email : Suwannee_se@cpd.go.th

Veera

ชื่อ -สกุล    นายวีระ  นาคบุตร

ตำแหน่ง     นักวิชาการสหกรณ์

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี

สาขา        บริหารธุรกิจ (การบัญชี)

เบอร์โทรศัพท์มือถือ  098-750-2955

Email : Veera_na@cpd.go.th