SP 

pongsri 1

 

ชื่อ -สกุล    นางผ่องศรี  รวมสุข

ตำแหน่ง      นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ

วุฒิการศึกษา ปริญญาโท

สาขา       รัฐศาสตร์การปกครอง

เบอร์โทรศัพท์มือถือ  088-273-1175

Email : Phongsri@cpd.go.th

 


ชื่อ -สกุล    นายไพรัช  โพธิ์ศรี

ตำแหน่ง     นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี

สาขา        การสหกรณ์

เบอร์โทรศัพท์มือถือ  083-330-1606

Email : Phairach@cpd.go.th

ponpan     

ชื่อ -สกุล    นางสาวพรพรรณ  แก้วเพชร

ตำแหน่ง     นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

         (ช่วยราชการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2)

วุฒิการศึกษา ปริญญาโท

สาขา        บริหารธุรกิจ

เบอร์โทรศัพท์มือถือ  081-674-2310

Email : Pornpan_ka@cpd.go.th

ชื่อ -สกุล    นายเปี่ยมศักดิ์  สันชุมภู

ตำแหน่ง     นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ  

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี

สาขา        การบัญชี

เบอร์โทรศัพท์มือถือ  086-441-5045

Email :     -


 


ชื่อ -สกุล    นางสาวพันวรรษา  ด้วงเนียม

ตำแหน่ง     นักวิชาการมาตรฐานสินค้า

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี

สาขา        ออกแบบ

เบอร์โทรศัพท์มือถือ  088-271-7623

Email : Panwasa_dug@cpd.go.th
Pawanrat

ชื่อ -สกุล    นางสาวปวันรัตน์  กำแพงเพชร

ตำแหน่ง     เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี

สาขา        การบัญชี

เบอร์โทรศัพท์มือถือ  089-272-7233

Email : Pawanrat.jaae@gmail.com