Montathip     

ชื่อ -สกุล    นางสาวมณฑาทิพย์  บัวเทศ

ตำแหน่ง     นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
(รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์)

วุฒิการศึกษา ปริญญาโท

สาขา        บริหารธุรกิจสหกรณ์

เบอร์โทรศัพท์มือถือ  089-706-8741, 091-839-6681

Email : Montatip_bu@cpd.go.th 


  

ชื่อ -สกุล    นางสาวธัญญรัตน์  กะเสมสุข

ตำแหน่ง     นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

วุฒิการศึกษา ปริญญาโท

สาขา        บริหารธุรกิจ

เบอร์โทรศัพท์มือถือ  080-131-0121

Email : Thanyarat@cpd.go.th

145554

ชื่อ -สกุล    นางสาวปภาดา  จันโทสถ

ตำแหน่ง     นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี

สาขา        เศรษฐศาสตร์สหกรณ์

เบอร์โทรศัพท์มือถือ  080-131-0742

Email : Papada_jan@cpd.go.th

Natta1

ชื่อ -สกุล    นางสาวณัทรา  ชัยแก้ว

ตำแหน่ง     นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี

สาขา        บริหารธุรกิจ (การตลาด)

เบอร์โทรศัพท์มือถือ  063-426-1626

Email : Nattraa26@gmail.com

 

   

ชื่อ -สกุล    นางสาวพัทธารี  พินธ์โต

ตำแหน่ง     พนักงานทั่วไป บ.2

วุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค

สาขา        การตลาด

เบอร์โทรศัพท์มือถือ  092-195-8811

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 jantima

ชื่อ -สกุล    นางสาวจันทิมา  พิมจันทึก

ตำแหน่ง     นักวิชาการสหกรณ์

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี

สาขา        การบัญชี

เบอร์โทรศัพท์มือถือ  087-308-1817

Email : Jantima_pjt@cpd.go.th

   kingkanpik 

ชื่อ -สกุล    นางสาวกิ่งกานต์  ผาสุข

ตำแหน่ง     เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์

วุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

สาขา        การตลาด

เบอร์โทรศัพท์มือถือ  062-281-9347

Email :     -