ชื่อ -สกุล       นางสาววิไล  ขัติมะ

ตำแหน่ง        นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

วุฒิการศึกษา   ปริญญาโท

สาขา           บริหารธุรกิจการสหกรณ์

เบอร์โทรศัพท์มือถือ  097-108-7904, 091-838-6090

Email : Vilai_kh@cpd.go.th


    

ชื่อ -สกุล    นายณัฐวุฒิ  เหล่ารบ

ตำแหน่ง     เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส

วุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

สาขา        สังคมศาสตร์การปกครองท้องถิ่น

เบอร์โทรศัพท์มือถือ  085-726-0054

Email : Natawoot@cpd.go.th
          Untitled 2

ชื่อ -สกุล    นายบรรเชิญ  ประคำมา

ตำแหน่ง     เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ชำนาญงาน

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี

สาขา        ส่งเสริมการเกษตรและการสหกรณ์

เบอร์โทรศัพท์มือถือ  083-330-1275

Email : Barnchoen@cpd.go.th
Chonrada

ชื่อ -สกุล    นางสาวชลลดา  ลี้มงคล

ตำแหน่ง     นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี

สาขา        การตลาด

เบอร์โทรศัพท์มือถือ  085-093-7111

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Kanongwan

ชื่อ -สกุล    นางสาวกนกวรรณ  วนาศิริ

ตำแหน่ง     นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ  

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี

สาขา        สถิติ

เบอร์โทรศัพท์มือถือ  093-276-9361

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 

 

 

ชื่อ -สกุล    นายวันชัย  แสงอุทัย

ตำแหน่ง     พนักงานขับรถยนต์

วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น

สาขา        -

เบอร์โทรศัพท์มือถือ  083-082-1830

Email :     -