kittawan               

ชื่อ -สกุล      นางกฤตวรรณ  ชยุตรารัตน์

ตำแหน่ง       นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

วุฒิการศึกษา  ปริญญาโท

สาขา          บริหารธุรกิจ

เบอร์โทรศัพท์มือถือ  092-032-5416, 085-593-3973

Email :     -

 

ชื่อ -สกุล    นายภูวนาท  คำปัน

ตำแหน่ง     นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี

สาขา        การตลาด

เบอร์โทรศัพท์มือถือ  083-470-9585

Email : Puwanuth_k@cpd.go.th

  

ชื่อ -สกุล    นายชัยกุล  สุริแสง

ตำแหน่ง     พนักงานจ้างเหมาขับรถยนต์

วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 3

สาขา        -

เบอร์โทรศัพท์มือถือ  080-517-1581

Email :      -