เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด (Chief of Operation) ครั้งที่ 5/2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร โดยมี นายสมยศ มโนวงศ์ เกษตรจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อรับทราบ ปัญหาอุปสรรค ชี้แจงการดำเนินงาน และหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา ต่อไป