เข้าร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2563 เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น ณ บริเวณสระเก็บน้ำ แห่งที่ 3 พื้นที่จัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล ในเขตปฏิรูปที่ดินตำบลอ่างทอง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร โดยมี นางสาวสุพัตรา  คล้ายทิม เป็นประธานในการจัดกิจกรรม พร้อมด้วยทีมจิตอาสา 904 ข้าราชการ พนักงานราชการ และคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนนโยบายที่สำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด (Chief of Operation) เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้