จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 6/2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมซุ้มกอ ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร ชั้น 4 โดยมี นางสาวสุพัตรา  คล้ายทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในที่ประชุม ฯ ทั้งนี้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ ได้เสนอเรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว, สรุปผลการอนุมัติ, ติดตามผลการเบิกจ่าย, ติดตามผลการใช้เงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์, แจ้งคำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่เกี่ยวข้องให้ที่ประชุมทราบ, ชี้แจงวงเงินจัดสรร (โครงการปกติ )ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563, และการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ภายในวงเงินจัดสรรส่วนกลาง (โครงการปกติ) จำนวน 5 สหกรณ์ เป็นเงิน 13.50 ล้านบาท และ (โครงการพิเศษ) จำนวน 4 สหกรณ์ เป็นเงิน 11.365 ล้านบาท