เข้าร่วมต้อนรับ นายนราพัฒน์  แก้วทอง  ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ เพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามการบริหารจัดการน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย ณ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาวังยาง – หนองขวัญ ตำบลวังยาง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาวังบัว ตำบลเทพนคร อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร และโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร โดยมี นายไชยงค์  จงอาสาชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 4 กรมชลประทาน กล่าวต้อนรับและบรรยายสรุป เกี่ยวกับปัญหาทั่วไป และการแก้ไขปัญหาอุปสรรค ให้การบริหารจัดการน้ำทั่วถึงและเป็นธรรม อีกทั้งได้พบปะพูดคุยกับกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทาน เกษตรกร และประชาชนในพื้นที่ ที่มาให้การต้อนรับในครั้งนี้