เข้าร่วมเปิดศูนย์เทศโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and innovation Center : AIC) และประชุมผ่านระบบ (Application Zoom) ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารเรียนและปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยมี นายเฉลิมชัย  ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี ซึ่งถ่ายทอดจาก ห้องประชุม 115 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์