เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ จังหวัดกำแพงเพชร, คณะกรรมการและคณะทำงานสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ กล้วยไข่กำแพงเพชร ครั้งที่ 1/2563  ณ ห้องประชุมซุ้มกอ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร โดยมี นายเชาวลิตร  แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วย นางสาวสุพัตรา  คล้ายทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร และหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และภาคเอกชน ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการต่ออายุหนังสืออนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย และแนวทางในการพัฒนาสนับสนุนส่งเสริมเพิ่มมูลค่าและภาพลักษณ์ให้บ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ “กล้วยไข่กำแพงเพชร”