ตามโครงการช่วยเหลือเกษตรกร กลุ่มเกษตรกรจำหน่ายสินค้าและผลผลิตทางการเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID – 19 ณ บริเวณหน้าลานพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หน้าที่ว่าการอำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร  โดยมี นายเชาวลิตร  แสงอุทัย  ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่เกษตรกรจากอำเภอต่าง ๆ ในจังหวัดกำแพงเพชรร่วมกิจกรรม  มี นายสมยศ มโนวงศ์ เกษตรจังหวัดกำแพงเพชร ได้กล่าวว่าเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการ Otop และประชาชนทั่วไปที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัส COVID – 19 ในครั้งนี้ ทางจังหวัดกำแพงเพชรได้อนุมัติให้ทางสำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร ได้จัดโครงการช่วยเหลือเกษตรกร กลุ่มเกษตรกรจำหน่ายสินค้าและผลผลิตทางการเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัส  COVID – 19  จังหวัดกำแพงเพชร  เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการ Otop นำสินค้าด้านการเกษตรและผลิตภัณฑ์แปรรูปมาจำหน่ายเพื่อเป็นการเพิ่มรายได้และสร้างคุณภาพชีวิตในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID–19 และแก้ปัญหาผลผลิตล้นตลาด เป็นการสร้างรายได้ให้เกษตรกร อีกทั้งเพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่สินค้าและผลผลิตทางการเกษตร ของเกษตรกร กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรให้เป็นที่รู้จัก และเปิดจุดจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรชั่วคราวในบริเวณดังกล่าว ซึ่งจะเปิดขายทุกวันอังคาร –ศุกร์ และวันอาทิตย์ เวลา 05.00-12.00 น. โดยเปิดขายตั้งแต่วันที่ 19 พ.ค.ถึงเดือนกันยายนเป็นเวลา 4 เดือน  นอกจากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดได้มอบประกาศเกียรติบัตรเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่น ประจำปี 2563 จำนวน 15 รางวัล พร้อมเยี่ยมชมบูธต่าง ๆ ที่ได้นำผลผลิตและสินค้า Otop มาจำหน่ายเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการ Otop และประชาชนในครั้งนี้