พร้อมด้วยนางสาวพรพรรณ แก้วเพชร นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนศูนย์เทศโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and innovation Center : AIC) ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารเรียนและปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยมี รศ.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เป็นประธานในที่ประชุม เพื่อรับทราบแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และความก้าวหน้า, การอบรมหลักสูตร “จูงมือเกษตรกรไทย นำสินค้าขึ้น Alibaba Thailand Pavillion” และร่วมพิจารณาแผนปฏิบัติงานและแนวทางการขับเคลื่อนศูนย์ AIC กำแพงเพชร, การสรรหาผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อน AIC จังหวัดกำแพงเพชร และการสรรหากรรมการ AIC จังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งมีเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ผู้แทน และภาคเอกชน เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ด้วย