ครั้งที่ 7/2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมซุ้มกอ ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร ชั้น 4 โดยมี นางสาวสุพัตรา คล้ายทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในที่ประชุม ฯ ทั้งนี้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ ได้เสนอเรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว, สรุปผลการอนุมัติ, ติดตามผลการเบิกจ่าย, ติดตามผลการใช้เงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์, ชี้แจงวงเงินจัดสรร (โครงการปกติ )ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563, และการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ภายในวงเงินจัดสรรส่วนกลาง (โครงการปกติ) จำนวน 5 สหกรณ์ เป็นเงิน 10.50 ล้านบาท, โครงการสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของสหกรณ์ (โครงการพิเศษ) จำนวน 1 สหกรณ์ เป็นเงิน 0.50 ล้านบาท, โครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อการพัฒนาอาชีพสมาชิกสหกรณ์ (โครงการพิเศษ) จำนวน 1 สหกรณ์ เป็นเงิน 2.235 ล้านบาท และโครงการส่งเสริมอาชีพสมาชิกสหกรณ์ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง (โครงการพิเศษ) จำนวน 9 สหกรณ์ เป็นเงิน 11.10 ล้านบาท เพื่อให้สหกร์ได้นำไปพัฒนาสหกรณ์และช่วยเหลือสมาชิกสหกร์ ต่อไป