เข้าร่วมประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ในระดับจังหวัด พ.ศ. 2561-2564 ครั้งที่ 1/2563 โดยมี นางสาวจิตรา ราชแก้ว รักษาราชการแทนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในที่ประชุม เพื่อพิจารณาในเรื่องการทบทวนแผนยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ในระดับจังหวัด พ.ศ. 2561-2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และเพื่อปรับปรุงข้อมูลแผนยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ในระดับจังหวัด ฯ ทั้งนี้เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำคำของบประมาณ รวมถึงเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนและพัฒนาการเกษตรของจังหวัดที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการเกษตร และเพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการเกษตรของจังหวัดกำแพงเพชร มีความทันต่อเหตุการณ์และการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน ซึ่งการประชุมในวันนี้ มีหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียง