หลักเกณฑ์ที่ใช้ชี้วัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร ประจำปี 2563 icon new11

                          ข้อมูลจำนวนกลุ่มเกษตรกรที่ผ่านและไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน icon new11

                          ข้อมูลจำนวนกลุ่มเกษตรกรที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (แยกเป็นรายข้อ) icon new11

   

            หลักเกณฑ์ที่ใช้ชี้วัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร

                          ข้อมูลจำนวนกลุ่มเกษตรกรที่ผ่านและไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

                          ข้อมูลจำนวนกลุ่มเกษตรกรที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (แยกเป็นรายข้อ)

หลักเกณฑ์ที่ใช้ชี้วัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร (ดาวน์โหลด)

ข้อมูลจำนวนกลุ่มเกษตรกรที่ผ่านเกณฑ์และไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานแยกเป็นรายข้อ (ดาวน์โหลด)