จำนวนกลุ่มอาชีพและจำนวนสมาชิกประจำปี 2563 

                     ข้อมูลจำนวนกลุ่มอาชีพ แยกตามประเภทผลิตภัณฑ์ 

                 กราฟจำนวนกลุ่มอาชีพ แยกตามประเภทผลิตภัณฑ์ 

                 ข้อมูลจำนวนสมาชิกกลุ่มอาชีพ แยกตามประเภทผลิตภัณฑ์ 

                 กราฟจำนวนสมาชิกกลุ่มอาชีพ แยกตามประเภทผลิตภัณฑ์ 

 

 จำนวนกลุ่มอาชีพและจำนวนสมาชิก 

                     ข้อมูลจำนวนกลุ่มอาชีพ แยกตามประเภทผลิตภัณฑ์ 

                 กราฟจำนวนกลุ่มอาชีพ แยกตามประเภทผลิตภัณฑ์ 

                 ข้อมูลจำนวนสมาชิกกลุ่มอาชีพ แยกตามประเภทผลิตภัณฑ์ 

                 กราฟจำนวนสมาชิกกลุ่มอาชีพ แยกตามประเภทผลิตภัณฑ์ 

 

 ข้อมูลจำนวนกลุ่มอาชีพแยกตามประเภทผลิตภัณฑ์ (ดาวน์โหลด)

 ข้อมูลจำนวนสมาชิกกลุ่มอาชีพแยกตามประเภทผลิตภัณฑ์ (ดาวน์โหลด)