ข้อมูลทำเนียบกลุ่มอาชีพประจำปี 2563 

 ข้อมูลทำเนียบกลุ่มอาชีพ 

ข้อมูลทำเนียบสมาชิกกลุ่มอาชีพภายในจังหวัดกำแพงเพชร (ดาวน์โหลด)