ชื่อผู้ตรวจการสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล สหกรณ์ที่รับผิดชอบ
1 นางรุ่งนภา  ยืนยง 1. สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลกำแพงเพชร จำกัด
ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ 2. สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. กำแพงเพชร จำกัด
โทร.091-841-4714,087-717-4893 3. สหกรณ์กองทุนสวนยางไตรตรึงษ์กำแพงเพชร จำกัด
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2 นายปราโมทย์  อ่อนอำไพ 1. สหกรณ์นิคมวังพระธาตุ จำกัด
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ 2. สหกรณ์ชาวไร่อ้อยในเขตปฏิรูปที่ดินกำแพงเพชร จำกัด
โทร. 081-953-2843 3. สหกรณ์เดินรถกำแพงเพชร จำกัด
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 4. สหกรณ์เดินรถกำแพงเพชร จำกัด
 3 นางสาวธัญญรัตน์  กะเสมสุข 1. สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร จำกัด
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ 2. สหกรณ์ลำไยกำแพงเพชร จำกัด
โทร. 080-131-0121 3. สหกรณ์การเกษตรนาบ่อคำพัฒนา จำกัด
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 4. สหกรณ์การเกษตรสระแก้ว จำกัด
4 นางสุกัญญา  ล่องชูผล 1. สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกำแพงเพชร จำกัด
เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส 2. สหกรณ์ออมทรัพย์นักสหกรณ์กำแพงเพชร จำกัด
โทร. 086-931-9110 3. ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรกำแพงเพชร จำกัด
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 4. สหกรณ์การเกษตรคณฑีพัฒนา จำกัด
5. สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโคนใต้ จำกัด
6. สหกรณ์การเกษตรชากังราว จำกัด
5 นางธัฐฌา  ดิษกร 1. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด
เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ชำนาญงาน 2. สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร จำกัด
โทร. 087-717-2912 3. สหกรณ์การเกษตรท่าขุนรามและไม้ผลกำแพงเพชร จำกัด
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 4. สหกรณ์ผู้ใช้น้ำชลประทานฝายหนองปิ้งไก่ จำกัด
5. สหกรณ์การเกษตรลานดอกไม้ จำกัด
6 นายศรีสุเทพ  ตั้งจิตต์ธรรม 1. สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินปางศิลาทอง จำกัด
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ 2. สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคขุนในเขตปฏิรูปที่ดินปางศิลาทอง จำกัด
โทร. 08-9860-6680 3. สหกรณ์กองทุนสวนยางในเขตปฏิรูปที่ดินชากังราว จำกัด
4. สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินขาณุวรลักษบุรี จำกัด
5. สหกรณ์การเกษตรคลองขลุง จำกัด
6. สหกรณ์การเกษตรท่ามะเขือ จำกัด
7. สหกรณ์การเกษตรท้องคุ้ง จำกัด
7 นายศรชัย  บุญมี 1. สหกรณ์การเกษตรบึงสามัคคี จำกัด
นักวิชาการสหกรณ์ชานาญการ 2. สหกรณ์การเกษตรบ้านบ่อทอง จำกัด
โทร. 082-206-4503 3. สหกรณ์การเกษตรบึงลาด จำกัด
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 4. สหกรณ์การเกษตรเกาะตาล จำกัด
8 นายณัฐวุฒิ  เหล่ารบ 1. สหกรณ์การเกษตรขาณุวรลักษบุรี จำกัด
เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส 2. สหกรณ์ชาวไร่อ้อยขาณุวรลักษบุรี จำกัด
โทร. 085-726-0054 3. สหกรณ์การเกษตรออมทรัพย์บ้านหนองเหมือด จำกัด
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 4. สหกรณ์การเกษตรวังหามแห จำกัด
5. สหกรณ์การเกษตรเทพนิมิตรบึงสามัคคี จำกัด
9 นายสุรศักดิ์  ลือชัย 1. สหกรณ์การเกษตรแม่ลาด จำกัด
เจ้าพนักง่านส่งเสริมสหกรณ์ชำนาญงาน 2. สหกรณ์การเกษตรวังแขม จำกัด
โทร. 089-702-9208 3. สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านท่าช้าง จำกัด
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 4. สหกรณ์การเกษตรบึงบ้าน จำกัด
5. สหกรณ์การเกษตรอุดมทรัพย์ จำกัด
6. สหกรณ์การเกษตรเกาะฝ้าย จำกัด
10 นายบรรเชิญ  ประคำมา 1. สหกรณ์การเกษตรคลองลาน จำกัด
เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ชำนาญงาน 2. สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินคลองลาน จำกัด
โทร. 083-330-1275 3. สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินบ่อถ้ำ จำกัด
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 4. สหกรณ์การเกษตรวังบัว จำกัด
11 นางสาวกฤตวรรณ  บุญมีรอด 1. สหกรณ์การเกษตรบานกระบือ จำกัด
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ 2. สหกรณ์การเกษตรไทรงาม จำกัด
โทร. 092-032-5416 3. สหกรณ์การเกษตรพรานกระต่าย จำกัด
4. สหกรณ์การเกษตรเขตปฏิรูปที่ดินตะแบกงามร่วมใจพัฒนา จำกัด
12 นายภูวนาท  คำปัน 1. สหกรณ์การเกษตรเขตปฏิรูปที่ดินท่าพุทรา จำกัด
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 2. สหกรณ์การเกษตรโกสัมพีนคร จำกัด
โทร. 083-470-9585 3. สหกรณ์การเกษตรเขาชัยโพธิ์ จำกัด
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
13 นายนพดล  ภูมิประพัทธ์ 1. สหกรณ์นิคมนครชุม จำกัด
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ
โทร. 061-741-9165
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
14 นางสาวมณฑาทิพย์  บัวเทศ 1. สหกรณ์นิคมคลองสวนหมาก จำกัด
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ 2. สหกรณ์การเกษตรมอสมบัติ  จำกัด
โทร. 089-706-8741
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
15 นายสัญญา  ปาปัดถา 1. สหกรณ์การเกษตรคลองน้ำไหล จำกัด
เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ชำนาญงาน
โทร. 082-397-0132
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  สั่ง ณ วันที่ 7 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.  2561