ชื่อผู้ตรวจการสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

 

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล สหกรณ์ที่รับผิดชอบ
1 นางรุ่งนภา  ยืนยง 1. สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลกำแพงเพชร จำกัด
ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ 2. สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. กำแพงเพชร จำกัด
โทร.091-841-4714,087-717-4893 3. สหกรณ์นิคมวังพระธาตุ จำกัด
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2 นายปราโมทย์  อ่อนอำไพ 1. สหกรณ์กองทุนสวนยางนครไตรตรึงษ์กำแพงเพชร จำกัด
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ 2. สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโคนใต้ จำกัด
โทร. 081-953-2843 3. สหกรณ์เดินรถกำแพงเพชร จำกัด
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 3 นางสุกัญญา  ล่องชูผล 1. สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกำแพงเพชร จำกัด
เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส 2. สหกรณ์ชาวไร่อ้อยเขตปฏิรูปที่ดินกำแพงเพชร จำกัด
โทร. 086-931-9110 3. สหกรณ์การเกษตรนาบ่อคำพัฒนา จำกัด
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 4. สหกรณ์การเกษตรคณฑีพัฒนา จำกัด
5. สหกรณ์การเกษตรชากังราว จำกัด 
 4 นางสิริกุลพันธุ์  ภูเขา 1. สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรกำแพงเพชร จำกัด
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 2. สหกรณ์ลำไยกำแพงเพชร จำกัด
โทร. 095-239-8023 3. ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรกำแพงเพชร จำกัด
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 4. สหกรณ์ออมทรัพย์นักสหกรณ์กำแพงเพชร จำกัด
 
5 นางธัฐฌา  ดิษกร 1. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด
เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ชำนาญงาน 2. สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร จำกัด
โทร. 087-717-2912 3. สหกรณ์การเกษตรท่าขุนรามและไม้ผลกำแพงเพชร จำกัด
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 4. สหกรณ์ผู้ใช้น้ำชลประทานฝายหนองปิ้งไก่ จำกัด
5. สหกรณ์การเกษตรลานดอกไม้ จำกัด
6 นางสาววิไล  ขัติมะ 1. สหกรณ์การเกษตรคลองขลุง จำกัด
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ 2. สหกรณ์การเกษตรวังบัว จำกัด
โทร. 097-108-7904, 091-838-6090 3. สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินบ่อถ้ำ จำกัด
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 4. สหกรณ์การเกษตรท่ามะเขือ จำกัด
5. สหกรณ์การเกษตรท้องคุ้ง จำกัด
 7 นายณัฐวุฒิ  เหล่ารบ 1. สหกรณ์การเกษตรขาณุวรลักษบุรี จำกัด
เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส 2. สหกรณ์ชาวไร่อ้อยขาณุวรลักษบุรี จำกัด
โทร. 085-726-0054 3. สหกรณ์การเกษตรออมทรัพย์บ้านหนองเหมือด จำกัด
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 4. สหกรณ์การเกษตรวังหามแห จำกัด
    5. สหกรณ์การเกษตรเกาะตาล จำกัด
   
 8 นางสาวรัฐพร  ปันกองงาม 1. สหกรณ์การเกษตรแม่ลาด จำกัด
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 2. สหกรณ์การเกษตรเกาะฝ้าย จำกัด
3. สหกรณ์การเกษตรอุดมทรัพย์ จำกัด
4. สหกรณ์การเกษตรบึงบ้าน จำกัด
5. สหกรณ์การเกษตรบึงลาด จำกัด
 9 นายบรรเชิญ  ประคำมา 1. สหกรณ์การเกษตรคลองลาน จำกัด
เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ชำนาญงาน 2. สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินคลองลาน จำกัด
โทร. 083-330-1275 3. สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินขาณุวรลักษบุรี จำกัด
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 4. สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินปางศิลาทอง จำกัด
5. สหกรณ์กองทุนสวนยางในเขตปฏิรูปที่ดินชากังราว จำกัด
6. สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคขุนในเขตปฏิรูปที่ดินปางศิลาทอง จำกัด
 10 นางสาวเบญจวรรณ  สุทธดุก 1. สหกรณ์การเกษตรบึงสามัคคี จำกัด
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 2. สหกรณ์การเกษตรบ้านบ่อทอง จำกัด
  โทร.086-304-0155 3. สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านท่าช้าง จำกัด
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 4. สหกรณ์การเกษตรวังแขม จำกัด
    5. สหกรณ์การเกษตรเทพนิมิตบึงสามัคคี จำกัด
11 นางสาวกฤตวรรณ  บุญมีรอด 1. สหกรณ์การเกษตรบานกระบือ จำกัด
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ 2. สหกรณ์การเกษตรไทรงาม จำกัด
โทร. 092-032-5416 3. สหกรณ์การเกษตรพรานกระต่าย จำกัด
4. สหกรณ์การเกษตรเขตปฏิรูปที่ดินตะแบกงามร่วมใจพัฒนา จำกัด
12 นายภูวนาท  คำปัน 1. สหกรณ์การเกษตรเขตปฏิรูปที่ดินท่าพุทรา จำกัด
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 2. สหกรณ์การเกษตรโกสัมพีนคร จำกัด
โทร. 083-470-9585 3. สหกรณ์การเกษตรเขาชัยโพธิ์ จำกัด
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
13 นายนพดล  ภูมิประพัทธ์ 1. สหกรณ์นิคมนครชุม จำกัด
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ
โทร. 061-741-9165
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
14 นางสาวมณฑาทิพย์  บัวเทศ 1. สหกรณ์นิคมคลองสวนหมาก จำกัด
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ 2. สหกรณ์การเกษตรมอสมบัติ  จำกัด
โทร. 089-706-8741
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
15 นายสัญญา  ปาปัดถา 1. สหกรณ์การเกษตรคลองน้ำไหล จำกัด
เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ชำนาญงาน
โทร. 082-397-0132
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.