สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์

การมอบหมายงานและแบ่งงาน

ปีงบประมาณ 2563

(ณ 25 สิงหาคม 2563)

ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง รหัส สก./ก. ชื่อสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร อำเภอ ปีบัญชี
ผู้สอบบัญชี (สายที่ 1)
นางสาวน้ำทิพย์  เงินเมือง นวตบ.ชพ. 17237 สหกรณ์การเกษตรมอสมบัติ จำกัด เมืองกำแพงเพชร 30 เม.ย.
ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี 813 สหกรณ์นิคมวังพระธาตุ จำกัด เมืองกำแพงเพชร 31 พ.ค.
นางสาวอินทิพร อาจสัญจร นวตบ.ปก. 17772 สหกรณ์การเกษตรบึงบ้าน จำกัด บึงสามัคคี 31 พ.ค.
นางสาวรวีวรรณ กลิ่นหอม นวตบ.ปก. 3923 สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินคลองลาน จำกัด คลองลาน 31 พ.ค.
นางสาวปพิชญา  พรมนิล นวตบ. 6020 สหกรณ์การเกษตรบึงสามัคคี จำกัด บึงสามัคคี 30 มิ.ย.
นางนันทกาญ  คงบุญ นวตบ. 8842  สหกรณ์การเกษตรท่ามะเขือ จำกัด คลองขลุง 30 มิ.ย.
นางรังสิมา ลาทอง นวตบ. 9664 สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูค้า ธ.ก.ส.กำแพงเพชร จำกัด เมืองกำแพงเพชร 31 มี.ค.
นางสาววาสนา  วัฒนศิริ นวตบ. 8933 สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโคนใต้ จำกัด เมืองกำแพงเพชร 30 มิ.ย.
14647 สหกรณ์ลำไยกำแพงเพชร จำกัด เมืองกำแพงเพชร 31 พ.ค.
12286 สหกรณ์การเกษตรลานดอกไม้ จำกัด เมืองกำแพงเพชร 30 พ.ย.
    264 สหกรณ์การเกษตรพรานกระต่าย จำกัด พรานกระต่าย 31 มี.ค.
    5667 สหกรณ์การเกษตรลานกระบือ จำกัด ลานกระบือ 31 มี.ค.
    8268 สหกรณ์ชาวไร่อ้อยเขตปฏิรูปที่ดินกำแพงเพชร จำกัด เมืองกำแพงเพชร 30 มิ.ย.
    8580 สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินขาณุวรลักษบุรี จำกัด ขาณุวรลักษบุรี 31 มี.ค.
    10038 สหกรณ์การเกษตรเกาะตาล จำกัด ขาณุวรลักษบุรี 30 มิ.ย.
    14581 สหกรณ์การเกษตรออมทรัพย์บ้านหนองเหมือด จำกัด ขาณุวรลักษบุรี 30 มิ.ย.
    16259 สหกรณ์การเกษตรชากังราว จำกัด เมืองกำแพงเพชร 31 พ.ค.
    19275 สหกรณ์การเกษตรเขตปฏิรูปที่ดินตะแบกงามร่วมใจพัฒนา จำกัด พรานกระต่าย 30 พ.ย.
    16734 สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคขุนในเขตปฏิรูปที่ดินปางศิลาทอง จำกัด ปางศิลาทอง 30 พ.ย. 
    17394 สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินบ่อถ้ำ จำกัด   ขาณุวรลักษบุรี 30 เม.ย.
           
    14997 กลุ่มเกษตรกรทำนาแม่ลาด คลองขลุง 31 ธ.ค.
    14996 กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์หัวถนน คลองขลุง 31 มี.ค.
    11509 กลุ่มเกษตรกรทำไร่ปางตาไว ปางศิลาทอง 31 พ.ค.
    876 กลุ่มเกษตรกรทำไร่บ่อถ้ำ ขาณุวรลักษบุรี 31 มี.ค.
    11503 กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงไหมหินดาต ปางศิลาทอง 31 มี.ค.
    12035 กลุ่มเกษตรกรทำนาวังหามแห ขาณุวรลักษบุรี 31 มี.ค.
    14607 กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์นาบ่อคำ เมืองกำแพงเพชร 31 มี.ค.
    14998 กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์คลองขลุง คลองขลุง 31 มี.ค.
  2726  กลุ่มเกษตรกรทำนาแสนตอ  ขาณุวรลักษบุรี  31 มี.ค. 
    11504  กลุ่มเกษตรกรทำนาสระแก้ว  เมืองกำแพงเพชร  31 มี.ค. 
    11505 กลุ่มเกษตรกรทำไร่ทรงธรรม เมืองกำแพงเพชร 31 มี.ค.