สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

การมอบหมายงานและแบ่งงาน

ปีงบประมาณ 2563

(ณ 25 สิงหาคม 2563)

ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง รหัส สก./ก. ชื่อสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร อำเภอ ปีบัญชี
ผู้สอบบัญชี (สายที่ 2)
นางสาววาสุนี  ทองอยู่ นวตบ.ชก.  8416 สหกรณ์การเกษตรนาบ่อคำพัฒนา จำกัด  เมืองกำแพงเพชร  30 เม.ย.
ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี  4928 สหกรณ์การเกษตรคณฑีพัฒนา จำกัด เมืองกำแพงเพชร 30 มิ.ย.
นางสาวชนาภา  สายอนันต์ นวตบ.ปก.  5468 สหกรณ์การเกษตรวังแขม จำกัด เมืองกำแพงเพชร  30 มิ.ย.
นางสาวกฤตยา  ฉ่ำพงษ์ นวตบ.  8488 สหกรณ์การเกษตรแม่ลาด จำกัด คลองขลุง  30 มิ.ย.
นางชวิศา  คำตุ้ย นวตบ.  9575 สหกรณ์การเกษตรท้องคุ้ง จำกัด  คลองขลุง 30 มิ.ย.
นางสาวสุพาพร  ไทยพาท นวตบ.  10385 สหกรณ์การเกษตรท่าขุนรามและไม้ผลกำแพงเพชร จำกัด เมืองกำแพงเพชร 30 มิ.ย.
นางสาวฤทัยรัตน์  เลี่ยมพัตรา นวตบ.  17903 สหกรณ์ผู้ใช้น้ำชลประทานฝายหนองปิ้งไก่ จำกัด เมืองกำแพงเพชร 31 ต.ค.
 17394 สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินบ่อถ้ำ จำกัด ขาณุวรลักษบุรี 30 เม.ย.
 241 สหกรณ์การเกษตรคลองขลุง จำกัด คลองขลุง 31 มี.ค.
 479 สหกรณ์การเกษตรขาณุวรลักษบุรี จำกัด ขาณุวรลักษบุรี 31 มี.ค.
 3432 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร จำกัด เมืองกำแพงเพชร 31 ธ.ค.
 3943 สหกรณ์การเกษตรไทรงาม จำกัด ไทรงาม 31 มี.ค.
 5860 สหกรณ์การเกษตรคลองลาน จำกัด คลองลาน 31 มี.ค.
 7370 สหกรณ์เดินรถกำแพงเพชร จำกัด เมืองกำแพงเพชร 31 ธ.ค.
 13024 สหกรณ์การเกษตรสระแก้ว จำกัด (ชำระบัญชี) เมืองกำแพงเพชร 30 มิ.ย.
 17890 สหกรณ์กองทุนสวนยางนครไตรตรึงษ์กำแพงเพชร จำกัด เมืองกำแพงเพชร 30 เม.ย.
 19423 สหกรณ์การเกษตรคลองน้ำไหล จำกัด (ชำระบัญชี) คลองลาน 31 มี.ค.
 17889 สหกรณ์กองทุนสวนยางในเขตปฏิรูปที่ดินชากังราว จำกัด คลองขลุง 29 ก.พ.
           
 4614 กลุ่มเกษตรกรทำนาไทรงาม ไทรงาม 31 ธ.ค.
 2726 กลุ่มเกษตกรทำนาแสนตอ ขาณุวรลักษบุรี 31 มี.ค.
 3468 กลุ่มเกษตรกรทำนาคลองลาน คลองลาน 31 มี.ค.
 5540 กลุ่มเกษตรกรทำไร่หัวถนน คลองขลุง 31 มี.ค.
 15000 กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ไทรงาม ไทรงาม 30 ก.ย.
 15295 กลุ่มเกษตรกรทำสวนนาบ่อคำ เมืองกำแพงเพชร 31 ธ.ค.
 3883 กลุ่มเกษตรกรทำนาลานดอกไม้ เมืองกำแพงเพชร 31 มี.ค.
     11508 กลุ่มเกษตรกรทำนาท่าขุนราม เมืองกำแพงเพชร 31 มี.ค.
     723 กลุ่มเกษตรกรทำนาดอนแตง  ขาณุวรลักษบุรี  31 มี.ค.