สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

การมอบหมายงานและแบ่งงาน

ปีงบประมาณ 2563

(ณ 25 สิงหาคม 2563)

ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง รหัส สก./ก. ชื่อสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร อำเภอ ปีบัญชี
ผู้สอบบัญชี (สายที่ 3)
นางยวิภา  มีผล นวต.ชก.  5026 สหกรณ์การเกษตรวังบัว จำกัด คลองขลุง 30 มิ.ย.
ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี  14929 สหกรณ์การเกษตรวังหามแห จำกัด ขาณุวรลักษบุรี 30 เม.ย.
นางสาวพัชรี  เชื้อชัยนาท นวตบ.ปก.  4269 สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านท่าช้าง จำกัด คลองขลุง 30 มิ.ย.
นางสาวศิริวันนิภา  พรหมขำ นวตบ.ปก.  9187 สหกรณ์การเกษตรอุดมทรัพย์ จำกัด ขาณุวรลักษบุรี 30 มิ.ย.
นางสาวจิตลดา  บรรณสาร นวตบ.  14097 สหกรณ์ชาวไร่อ้อยขาณุวรลักษบุรี จำกัด ขาณุวรลักษบุรี 31 ก.ค.
นางสาวเนตรนภา  แหขุนทด นวตบ.  9438 สหกรณ์การเกษตรเกาะฝ้าย จำกัด ขาณุวรลักษบุรี 30 มิ.ย.
นางสาวนันถิญา  ทองทรัพย์ นวตบ.  9988 สหกรณ์การเกษตรโกสัมพีนคร จำกัด โกสัมพีนคร 30 มิ.ย.
 4057 ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรกำแพงเพชร จำกัด เมืองกำแพงเพชร 31 ส.ค.
 15553 สหกรณ์การเกษตรเทพนิมิตบึงสามัคคี จำกัด บึงสามัคคี 30 ก.ย.
 820 สหกรณ์นิคมนครชุม จำกัด เมืองกำแพงเพชร 31 มี.ค.
 3256 สหกรณ์ออมทรัพย์นักสหกรณ์กำแพงเพชร จำกัด เมืองกำแพงเพชร 31 ธ.ค.
 5761 สหกรณ์นิคมคลองสวนหมาก จำกัด คลองลาน 31 มี.ค.
 9430 สหกรณ์การเกษตรเขาชัยโพธิ์ จำกัด เมืองกำแพงเพชร 31 พ.ค.
 18000 สหกรณ์การเกษตรบึงลาด จำกัด คลองขลุง 30 เม.ย.
 19069 สหกรณ์การเกษตรเขตปฏิรูปที่ดินท่าพุทรา จำกัด โกสัมพีนคร 31 พ.ค.
     10387 สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินปางศิลาทอง จำกัด ปางศิลาทอง 31 มี.ค.

 1951 กลุ่มเกษตรกรทำนาเทพนคร เมืองกำแพงเพชร 31 ธ.ค.
 875 กลุ่มเกษตรกรทำไร่วังชะพลู ขาณุวรลักษบุรี 31 มี.ค.
 2236 กลุ่มเกษตรกรทำนาวังชะโอน ขาณุวรลักษบุรี 31 พ.ค.
 11507 กลุ่มเกษตรกรทำนานครชุม เมืองกำแพงเพชร 31 มี.ค.
 11887 กลุ่มเกษตรกรทำนาลานดอกไม้ตก โกสัมพีนคร 31 มี.ค.
 11888 กลุ่มเกษตรกรทำไร่เพชรชมภู โกสัมพีนคร 31 มี.ค.
     15001 กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์หนองแม่แตง ไทรงาม 31 ธ.ค.
     12034 กลุ่มเกษตรกรทำสวนโกสัมพี โกสัมพีนคร 31 ธ.ค.
     15000 กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ไทรงาม ไทรงาม 30 ก.ย.