ผู้ชำระบัญชีสหกรณ์ ประจำปี 2563

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ชื่อสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
1 นายอนุศักดิ์  วนาภานุเบศ 1. สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินทรายทองวัฒนา จำกัด
ตำแหน่ง ผู้ชำระบัญชี 2. สหกรณ์การเกษตรธำมรงค์ จำกัด
โทร. - 3. กลุ่มเกษตรกรทำไร่หนองปลิง
2 นางณัฐวัลลี มณีรัตน์ 1. สหกรณ์ผู้ใช้น้ำบ้านโรงสูบ จำกัด
ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
โทร. 099-174-5474
     
3 นายสัญญา ปาปัดถา 1. สหกรณ์ชาวไร่ชาวนา จำกัด
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ชำนาญงาน 2. สหกรณ์การเกษตรคลองน้ำไหล จำกัด
โทร. 082-397-0132 3. กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์โพธิ์ทอง
     
4 นางสาวธัญญรัตน์  กะเสมสุข 1. สหกรณ์การเกษตรสระแก้ว จำกัด
  ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ  
  โทร. 080-131-0121  
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
   

                                                           

                                                           ข้อมูล ณ 29 กุมภาพันธ์  2563