Copyright 2021 - Custom text here

info top1

infokan1 1

infokan1 2

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ประชุาสัมพันธ์โครงการ พาณิชย์ลดราคา ยาป้องกันศัตรูพืชicon new
ขยายระยะเวลาโครงการ พาณิชย์ลดราคาปุ๋ย ช่วยเกษตรกร icon new
ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี 2564 icon new
แผนพัฒนาจังหวัดกาญจนบุรีประจำปีฯ2566-2570 icon new
แบบสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการภายในกรมส่งเสริมสหกรณ์ icon new
บทความเผยแพร่ความรู้ สำนักปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือน เมษายน icon new
ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร ออนไลน์ เนื่องในวันฉัตรมงคล ปี 2564 icon new
แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการตามคู่มือประชาชน icon new
ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่องรายชื่อสหกรณ์ขนาดใหญ่ icon new
เอกสารประกอบการประชุม Conference ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร พศ 2563 icon new
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นสมาชิกนิคมสหกรณ์สังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี icon new
การดำเนินงานโรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน และวีดีทัศน์ พระราชประวิติ พระราชกรณียกิจ ในหลวงรัชกาลที่ 10 

 

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

download icon แบบรายงานดำรงสินทรัพย์สภาพคล่อง_สหกรณ์ 647708 excel 64
download icon วิธีปฏิบัติในการขอกำหนดวงเงินกู้ยืมฯ สหicon new 647713 word 64
download icon วิธีปฏิบัติในการขอกำหนดวงเงินกู้ยืมฯ กลicon new 647713 word 64
download icon แบบตรวจการสหกรณ์ 2564  โหลดตัวอย่างแบบตรวจการสหกรณ์  icon new 647713 word 64
download icon กฎกระทรวงการดำเนินงานและการกำกับดูแลสหกรณ์ icon new 647710 pdf 64
download icon แบบคำขอเพิ่ม/ปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ icon new 647710 pdf 64
download icon ร่างระเบียบสหกรณ์ว่าด้วยการปรับโครงสร้างหนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย) icon new 647713 word 64
download icon ร่างระเบียบสหกรณ์ว่าด้วยการปรับโครงสร้างหนี้ของสมาชิกสหกรณ์ (ภาคการเกษตร) icon new 647713 word 64
download icon แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบการประเมินที่ 1/2563 icon new 647713 word 64
download icon แบบฟอร์มใบขอเบิกงบประมาณ 2563 icon new 647713 word 64
download icon ดาวโหลดแบบฟอร์มการจัดเก็บข้อมูล Profile สหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร 2564icon new 647713 word 64
   

 

กลุ่มตรวจการสหกรณ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ สนม.


snm

 

 

f t g m
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี
เลขที่ 123 ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000
โทรศัพท์ 0 3451 1587 โทรสาร 0 3451 6093 email:cpd_kanchanaburi@cpd.go.th