Newss

ข่าวประชาสัมพันธ์

 bullet blueประกาศเจตนารมณ์ของบุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่นในการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 Up2

 bullet blueแนวทางการดำเนินโครงการปรับโครงสร้างหนี้ของสหกรณ์ ประเภทหนี้สหกรณ์  Up2
          29d3ae03293f54659c15f9aa4d87c26c  รายชื่อเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนหนี้

 bullet blueเจตนารมณ์ด้านการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

 bullet blueประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง รายชื่อสหกรณ์ขนาดใหญ่  

 bullet blueคู่มือเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร  จังหวัดขอนแก่น  

bullet blueคำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงต่อรัฐสภา คลิกที่นี่ 

bullet blueแบบสำรวจความพึงพอใจและไม่พอใจของผู้รับบริการภายในกรมส่งเสริมสหกรณ์ คลิกที่นี่ 

bullet blueผลการยกระดับชั้นสหกรณ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คลิกที่นี่ 

bullet blueแจ้งรายชื่อสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้กับสมาชิก (ต้นเงินไม่เกิน 300,000 บาท) (18 เมษายน 2562) คลิกที่นี่ 

bullet blueประกาศจังหวัดขอนแก่น บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นิติกร คลิก

bullet blueประกาศรายผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่ง นิติกร คลิก

         กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประประเมินสมรรนะ คลิก 

bullet blueรายชื่อสมาชิกสหกรณ์ที่ขึ้นทะเบียนกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาสหกรณ์  คลิก

bullet blueคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน คลิก

bullet blueประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น (ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น) >> คลิกที่นี่

bullet blueข้อมูลหนี้สินเกษตรกรกองทุนฟื้นฟู ตรวจสอบรอบที่ 2  >> คลิกที่นี่  >> แบบ ตส.2

bullet blueประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น  >> คลิกที่นี่ 

 

 

HOPE001