ข่าวประชาสัมพันธ์

new แผนการแนะนำส่งเสริม พัฒนา และกำกับดูแลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 arrowgreen2    รายงานผลการแนะนำส่งเสริม พัฒนาและกำกับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 arrowgreen2    กรอบการติดตามผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 arrowgreen2    โครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร
arrowgreen2 เอกสารประกวดราคางานก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคา เลขที่ 1/2562 การจ้างงานก่อสร้างโรงเก็บอาหารและวัสดุผลิตอาหาร TMR ตามประกาศสหกรณ์โคนมนครลำปาง จำกัด
arrowgreen2 แผนการแนะนำส่งเสริม พัฒนา และแก้ไขปัญหาของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2563
arrowgreen2 รายงานผลการแนะนำส่งเสริม พัฒนาและกำกับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 arrowgreen2   แนวทางปฎิบัติระเบียบพัสดุ
  arrowgreen2   เอกสารประกอบ conference (วันที่30สิงหาคม2561) กฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า
 arrowgreen2    รายชือ โรงแรม ที่พัก ในจังหวัดลำปาง
 arrowgreen2    ประชาสัมพันธ์ "ข้อมูลผลการปฏิบัติที่เป็นลิศ (Best Practice) ของจังหวั.
   arrowgreen2  ผลการเลือกตั้งคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรระดับจังหวั

 

 1image  ภาพข่าวกิจกรรม                                                                           

icon1

วันที่ 2 มิถุนายน 2564 นายสาธิต ปานขำ สหกรณ์จังหวัดลำปาง ร่วมกับนางสาววาสนา ไชยวงค์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง พร้อมผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์

วันที่ 2 มิถุนายน 2564 นายสาธิต ปานขำ สหกรณ์จังหวัดลำปาง เป็นประธานในการมอบเงินอุดหนุนโครงการปรับโครงสร้างการผลิต การรวบรวม และการแปรรูปของสถาบันเกษตรกรรองรับผล ผลิตทางการเกษตร

วันที่​ 1 มิถุนายน​ 2564​ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง​ จัดประชุมการขับเคลื่อนเพื่อยกระดับความเข้มแข็งของสหกรณ์​และกลุ่มเกษตรกร​ โดยมีนายสาธิต​ ปานขำ​ สหกรณ์​จังหวัด​ลำปาง​ เป็นประธานในที่ประชุม​

วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 นายสาธิต ปานขำ สหกรณ์จังหวัดลำปาง เป็นประธานในการมอบเงินอุดหนุน โครงการปรับโครงสร้างการผลิต การรวบรวม และการแปรรูปของสถาบันเกษตรกรรองรับผลผลิตทางการเกษตร

วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 นายสาธิต ปานขำ สหกรณ์จังหวัดลำปาง พร้อมบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการสร้างองค์ความรู้การจัดทำแผนพัฒนาศักยภาพฯ และการจัดทำแผนบริหารจัดการสินค้าเกษตรในระดับจังหวัด

วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 นายสาธิต ปานขำ สหกรณ์จังหวัดลำปาง พร้อมบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการสร้างองค์ความรู้การจัดทำแผนพัฒนาศักยภาพฯ และการจัดทำแผนบริหารจัดการสินค้าเกษตรในระดับจังหวัด

 

สื่อมัลติมีเดีย

1497027054 video  คุยเฟื่องเรื่องสหกรณ์

kojovl

ตลาดรัตน์เก๊าจาว
                  นครลำปาง                                                

6.Shrimp pond กฤษณพงศฟาร์ม
การเกษตรแบบมีซุปเปอร์มาร์เกต
อยู่ที่บ้านลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน
จังหวัดลำปาง

 

4.Orange

สหกรณ์การเกษตรแม่พริก จำกัด
ส่งเสริมสมาชิกผลิตสัมเกลี้ยงสู่มาตรฐาน GAP

 3.Pang Muang

สหกรณ์การเกษตรบ้านปางม่วงจำกัด 
ผู้ผลิตกาแฟพันธ์ุดี 
ต่อยอดหมู่บ้านโฮมสเตย์
สัมผัสวิถึชุมชน

2.Grandchildren go home eggs Pam

ลูกหลานลำปางคุยเฟื่องเรื่องสหกรณ์

 

1.Grandchildren go homeโครงการสร้างเครือข่ายลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน
สานต่ออาชีพการเกษตรจังหวัดลำปาง

 AA3

โครงการนำลูกหลานกลับบ้าน
สานต่ออาชีพการเกษตร
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง

 AA2

ติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง
และผลผลิตทางการเกษตร

 1

"ปันน้ำใจให้น้องน้อย" ครั้งที่1

    รวมข่าวคุยเฟื่องเรื่องสหกรณ์>>

   

 

 1497172341 Database Cloud   ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ

icon1

 12 Copy 6  12  999
12 Copy 4 Copy 12 Copy 4 12 Copy 2
51216 5454545 585888
12 Copy 5 Copy 12 Copy 5 12 Copy 6 Copy
1111 666 Copy 2 1111111111111
666 5353535