Facebook Like Box

 

1497172341 Database Cloud   ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ

icon1

 12 Copy 6  12  999
12 Copy 4 Copy 12 Copy 4 12 Copy 2
51216 666 Copy 585888
12 Copy 5 Copy 12 Copy 5 12 Copy 6 Copy
1111 666 Copy 2 1111111111111
666 5353535

5454545


 
 1497023769 Info Circle Symbol Information Letter ข่าวประชาสัมพันธ์  

new แผนการแนะนำส่งเสริม พัฒนา และกำกับดูแลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
new รายงานผลการแนะนำส่งเสริม พัฒนาและกำกับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
  กรอบการติดตามผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
  โครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร
  ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่องขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็น จำนวน 49 รายการ
  ประกาศสำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง เรื่อง การใช้ประโยชน์ในที่ดินของนิคมสหกรณ์
  ประกาศสหกรณ์โคนมนครลำปาง จำกัด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงเก็บอาหารและวัสดุผลิตอาหาร TMR ด้วยวิธีประกวดราคา ครั้งที่ 3/2562
  ประกาศสหกรณ์โคนมนครลำปาง จำกัด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงเก็บอาหารและวัสดุผลิตอาหาร TMR ด้วยวิธีประกวดราคา ครั้งที่ 2/2562
   เอกสารประกวดราคางานก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคา เลขที่ 1/2562 การจ้างงานก่อสร้างโรงเก็บอาหารและวัสดุผลิตอาหาร TMR ตามประกาศสหกรณ์โคนมนครลำปาง จำกัด
 

รายงานผลการแนะนำส่งเสริม พัฒนาและกำกับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

แผนการแนะนำส่งเสริม พัฒนา และแก้ไขปัญหาของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2563

ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ขาดทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่ได้รับทดแทนรายการรถยนต์ จำนวน 1 คัน (ครั้งที่3)
ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง เปลี่ยนแปลงกำหนดวันขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่ได้รับทดแทนรายการรถยนต์จำนวน 2 คัน (ครั้งที่2)
ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่ได้รับทดแทนรายการรถยนต์ จำนวน 2 คัน (ครั้งที่2)
แนวทางปฎิบัติระเบียบพัสดุ
ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณพ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ รายการวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ และรายการครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ ที่ได้รับทดแทน 
เอกสารประกอบ conference (วันที่30สิงหาคม2561) กฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า
1496931015 ic play arrow 48px รายชือ โรงแรม ที่พัก ในจังหวัดลำปาง
1496931015 ic play arrow 48px ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ที่ได้รับทดแทน จำนวน 1 รายการ
1496931015 ic play arrow 48px ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็น จำนวน 11 รายการ 
1496931015 ic play arrow 48px ประชาสัมพันธ์ "ข้อมูลผลการปฏิบัติที่เป็นลิศ (Best Practice) ของจังหวั.
1496931015 ic play arrow 48px ผลการเลือกตั้งคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรระดับจังหวั

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 1image  ภาพข่าวกิจกรรม                                                                           

icon1

วันที่ 5 สิงหาคม 2563 นายบรรจง ชัยขุนพล สหกรณ์จังหวัดลำปาง เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามกำกับดูแลการบริหารข้าวระดับจังหวัด จังหวัดลำปาง

วันที่ 5 สิงหาคม 2563 นายบรรจง ชัยขุนพล สหกรณ์จังหวัดลำปาง มอบหมายให้นายสนิท หิรัญพิพัฒน์พงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4  ร่วมประชุมคณะกรรมการสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคและกระบือตำบลเมืองปาน จำกัด

วันที่ 4 สิงหาคม 2563 นายบรรจง ชัยขุนพล สหกรณ์จังหวัดลำปาง มอบหมายให้ นางสาวนิตติญา ทาสุวรรณ์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ นางสาวดาริกา จุฑานันท์ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 และผู้แทนจากสหกรณ์ผู้ปลูกสับปะรดลำปาง จำกัด เข้าร่วมอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ Zoom Cloud Meetings)

วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 เวลา 18.00 น. นายบรรจง ชัยขุนพล สหกรณ์จังหวัดลำปาง ร่วมประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ 23 กรกฎาคม​ 2563 นายบรรจง​ ชัยขุนพล​ สหกรณ์จังหวัดลำปาง มอบหมายให้กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์​ 2 นำคณะกรรมการประเมินกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน​ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม

วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 นายบรรจง ชัยขุนพล สหกรณ์จังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานประจำเดือน กรกฎาคม 2563 เพื่อติดตามเร่งรัดผลการปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

  • A0
  • A1
  • A2
  • A3
  • A4
  • A5
  • A6
  • A7

 

สื่อมัลติมีเดีย

1497027054 video  คุยเฟื่องเรื่องสหกรณ์

 AA3

โครงการนำลูกหลานกลับบ้าน
สานต่ออาชีพการเกษตร
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง

 AA2

ติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง
และผลผลิตทางการเกษตร

 1

"ปันน้ำใจให้น้องน้อย" ครั้งที่1

7 Jun

7 มิถุนายน 

วันสหกรณ์นักเรียน ปี 2562

New Theory Agriculture Project 

สร้างการรับรู้ โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่

 

Create value for the coffee  

สร้างมูลค่าผลผลิต กาแฟชาวเผ่ามูเซอ จ.ลำปาง

 

 11323856721132385672

งานแถลงข่าวโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

สหกรณ์จังหวัดลำปาง

 0001 6

"ท้องถิ่นพัฒนา" โครงการเชื่อมโยงการตลาดสับปะรดลำปาง

0001 5

เชื่อมโยงการตลาดสับปะรดลำปาง

000001 3

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง

ร่วมกิจกรรมการสร้างฝายชะลอน้ำ

 00001

การตลาดนำการผลิต สกก.สบปราบ จำกัด

0001 

วันสหกรณ์แห่งชาติ ปี2561

vdo1

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง
ยางพารา ตอน 2

vdo2

สหกรณ์จังหวัดลำปาง
ยางพารา ตอน 1   

vdo3

โครงการขยายผลโครงการหลวง
สกก.ปางม่วง จก.

vdo5

ศาสตร์ของพระราชา
เศรษฐกิจพอเพียง

  vdo7

สหกรณ์เดินรถลำปาง จก.