1image  ภาพข่าวกิจกรรม                                                                           

icon1

วันที่ 26 มกราคม 2565 นายจณภพ กาญจนประดิษฐ์ สหกรณ์จังหวัดลำปาง พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมประชุมเพื่อวางแผนขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง ร่วมกันมุ่งส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรสู่มาตรฐาน เพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจ ยกระดับความเข้มแข็ง ส่งเสริมการบริหารงานให้มีธรรมาภิบาล ตลอดจนสนับสนุนงานตามนโยบายสำคัญ เพื่อให้การปฏิบัติงานประสบผลสำเร็จตามตัวชี้วัดที่กรมส่งเสริมสหกรณ์กำหนด