1image  ภาพข่าวกิจกรรม                                                                           

icon1

วันที่ 29 กันยายน 2565 นายจณภพ กาญจนประดิษฐ์ สหกรณ์จังหวัดลำปาง พร้อมผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการ และนิคมสหกรณ์ห้างฉัตร เข้าร่วมการสัมมนาทางวิชาการ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์

ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพฯ โดยนางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิด ได้กล่าวมอบนโยบายเพื่อเป็นแนวทางการขับเคลื่อนงานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง ได้รับโล่รางวัล หน่วยงานเสริมสร้างสมดุลชีวิตคนทำงาน ระดับกรม และ พนักงานราชการดีเด่นระดับกรม สังกัดหน่วยงานส่วนภูมิภาค ประจำปี 2565 ซึ่งการจัดโครงการฯ ครั้งนี้ มีการบรรยายหัวข้อทางวิชาการต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานให้กับหน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมสหกรณ์ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ต่อไป