1image  ภาพข่าวกิจกรรม                                                                           

icon1

วันที่ 18 ตุลาคม 2565 นายจณภพ กาญจนประดิษฐ์ สหกรณ์จังหวัดลำปาง เป็นประธานในการประชุมประจำเดือนพร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ

ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดลำปาง เพื่อติดตามสรุปผลการดำเนินงานของกลุ่มงาน กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565 พร้อมกันนี้ นายอำนวย ศรีปินตา ผู้อำนวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 10 ร่วมประชุมประจำเดือนกับทางสำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง เพื่อชี้แจงแผนงานโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ให้เป็นไปตามตัวชี้วัดและนโยบายที่กรมส่งเสริมสหกรณ์กำหนด จากนั้นในที่ประชุมได้ร่วมกันแสดงความยินดีกับนางสาวปิยนันท์ สาคร ได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นนักส่งเสริมดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2565 (ระดับหน่วยงาน) สาขานักส่งเสริมสหกรณ์ดีเด่น และ นางสาวณัฐกานต์ วงศ์ตุ่น ได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นนักส่งเสริมสหกรณ์ดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2565 (ระดับหน่วย) สาขาสนับสนุนนักส่งเสริมสหกรณ์ดีเด่น