1image  ภาพข่าวกิจกรรม                                                                           

icon1

วันที่ 21 ตุลาคม 2565 นายจนภพ กาญจนประดิษฐ์ สหกรณ์จังหวัดลำปาง และบุคคลากรในสังกัดได้เข้าร่วมกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ 2565

โดยนายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธาน ณ บริเวณที่ราชพัสดุ ท้องที่ตำบลเกาะคา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็นวันบำรุงรักษาต้นไม้ประจำปีของชาติ เพื่อน้อมรำลึกถงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และเป็นการสร้างจิตสำนึกให้เกิดความรัก ความหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ของชาติ