1image  ภาพข่าวกิจกรรม                                                                           

icon1

วันที่ 21 ตุลาคม 2565 นายจณภพ กาญจนประดิษฐ์ สหกรณ์จังหวัดลำปาง ร่วมประชุมหารือพิจารณาแผนการรับซื้อและแผนการตลาดข้าวสายน้ำแร่แจ้ซ้อนสู่ข้าวอัตลักษณ์ลำปาง

เพื่อยกระดับการผลิตและการตลาดของข้าวสายน้ำแร่แจ้ซ้อนสู่มาตรฐานสากล และยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานรากให้พ้นขีดความยากจน โดยมีทีมงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง รวมถึงผู้แทนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวสายน้ำแร่แจ้ซ้อน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรห้างฉัตร จำกัด อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง