1image  ภาพข่าวกิจกรรม                                                                           

icon1

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 นายจณภพ กาญจนประดิษฐ์ สหกรณ์จังหวัดลำปาง  พร้อมคณะบุคลากรจากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง และสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง

เข้าร่วมการประชุม “การขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่ความเข้มแข็ง” ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง โดย นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นผู้กล่าวบรรยายในหัวข้อดังกล่าว จากนั้นได้รับฟังแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สู่การปฏิบัติ โดย นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และนางสาวอัญมณี ถิรสุทธิ์ รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จากนั้น ในภาคบ่ายสำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง และสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ได้ร่วมชี้แจงแนวทางการบูรณาการการทำงานร่วมกัน เพื่อสรุปขั้นตอน วิธีการ แนวทางปฏิบัติ ตลอดจนข้อเสนอแนะในการเพิ่มประสิทธิภาพการแนะนำส่งเสริม กำกับ ดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้สามารถป้องกันปัญหาการทุจริต สามารถปิดบัญชีได้ ชำระบัญชีได้เสร็จสิ้น และสามารถใช้ข้อมูลทางบัญชีเพื่อพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่ความเข้มแข็งได้อย่างยั่งยืนต่อไป