งบประมาณ พ.ศ.2566

  ปฎิทินการปฎิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

1.   แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

      Gif 42  แผนงานบุคลากรภาครัฐ
             ผลผลิต  รายการบุคลากรภาครัฐ
             กิจกรรมหลัก  ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์
      Gif 35   แผนปฏิบัติงานและงบประมาณ 
      Gif 35   แผนปฏิบัติการ (Action  Plan)

2.    แผนงานพื้นฐาน
       Gif 42  2.1  แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

             ผลผลิต  สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ
             กิจกรรมหลัก  ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
             กิจกรรมรอง   ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ
       Gif 35  แผนปฏิบัติงานและงบประมาณ (รายจ่ายเพื่อการลงทุน)
       Gif 35  แผนปฏิบัติการ (Action  Plan)
             กิจกรรมรอง   สนับสนุนการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง
       Gif 35  แผนปฏิบัติงานและงบประมาณ (อำนวยการ)
       Gif 35  แผนปฏิบัติการ (Action  Plan)(ภาพรวม)

            monophy กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์
                    แผนปฎิบัติการชำระบัญชีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร (Action Plan)
            monophy กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการสหกรณ์
            monophy กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์
            monophy กลุ่มตรวจการสหกรณ์
            monophy นิคมสหกรณ์ห้างฉัตร
            monophy กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1
            monophy กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2
            monophy กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3
            monophy กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4

            กิจกรรมรอง  ออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ในที่ดินพื้นที่นิคมสหกรณ์
       Gif 35  แผนปฏิบัติงานและงบประมาณ (รายจ่ายอื่น)
       Gif 35  แผนปฏิบัติการ (Action  Plan)
 

3.    แผนงานยุทธศาสตร์ เสริมสร้างพลังทางสังคม
       Gif 42  3.1  โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง
             กิจกรรมหลัก  พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวง
       Gif 35  แผนปฏิบัติงานและงบประมาณ (งบเงินอุดหนุน , งบดำเนินงาน)
       Gif 35  แผนปฏิบัติการ (Action  Plan) งบเงินอุดหนุน
       Gif 35  แผนปฏิบัติการ (Action  Plan) งบดำเนินงาน
       Gif 42  3.2  โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
             กิจกรรมหลัก  พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
       Gif 35  แผนปฏิบัติงานและงบประมาณ (งบดำเนินงาน)
       Gif 35  แผนปฏิบัติการ (Action  Plan) 

4.   แผนงานยุทธศาสตร์ เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
       Gif 42  4.1  โครงการช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
             กิจกรรมหลัก  ช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
              กิจกรรมรอง   ลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
       Gif 35  แผนปฏิบัติงานและงบประมาณ (งบเงินอุดหนุน)
       Gif 35  แผนปฏิบัติการ (Action  Plan) 
       Gif 42  4.2  โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินและพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรด้วยระบบสหกรณ์
             กิจกรรมหลัก  แก้ไขปัญหาหนี้สินละพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรด้วยระบบสหกรณ์
       Gif 35  แผนปฏิบัติงานและงบประมาณ (งบดำเนินงาน)
       Gif 35  แผนปฏิบัติการ (Action  Plan) 

5.   แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก
       Gif 42  5.1  โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร
             กิจกรรมหลัก  ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภายใต้โครงการจัดที่ดินตามนโยบายรัฐบาล
              กิจกรรมรอง   ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภายใต้โครงการจัดที่ดินตามนโยบายรัฐบาล
       Gif 35  แผนปฏิบัติงานและงบประมาณ (งบดำเนินงาน)
       Gif 35  แผนปฏิบัติการ (Action  Plan) 

6.   แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า
       Gif 42  6.1  โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และธุรกิจชุมชน
             กิจกรรมหลัก พัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรตลอดห่วงโซ่อุปทาน
       Gif 35   แผนปฏิบัติงานและงบประมาณ (งบดำเนินงาน)
       Gif 35  แผนปฏิบัติการ (Action  Plan) 
       Gif 42  6.2  โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น
             กิจกรรมหลัก  ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นในสถาบันเกษตรกร (ข้าว) 
       Gif 35  แผนปฏิบัติงานและงบประมาณ (งบดำเนินงาน)
       Gif 35  แผนปฏิบัติการ (Action  Plan) 
      Gif 42  6.3  โครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร
             กิจกรรมหลัก ส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  
       Gif 35  แผนปฏิบัติงานและงบประมาณ (งบดำเนินงาน)
       Gif 35  แผนปฏิบัติการ (Action  Plan) 
       Gif 42  6.4 โครงการส่งเสริมและพัฒนาสถาบันเกษตรกร
             กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาเพื่อรักษาและยกระดับความเข้มแข็ง  
       Gif 35  แผนปฏิบัติงานและงบประมาณ (งบดำเนินงาน)
       Gif 35  แผนปฏิบัติการ (Action  Plan) 
       Gif 42  6.5 โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่
             กิจกรรมหลัก  ส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ในสถาบันเกษตรกร
              กิจกรรมรอง   
       Gif 35  แผนปฏิบัติงานและงบประมาณ (งบดำเนินงาน)
       Gif 35  แผนปฏิบัติการ (Action  Plan) 
       Gif 42  6.6 โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร
             กิจกรรมหลัก ส่งเสริมเกษตรปลอดภัยในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
       Gif 35  แผนปฏิบัติงานและงบประมาณ (งบดำเนินงาน)
       Gif 35  แผนปฏิบัติการ (Action  Plan)