แผน/ผลการแนะนำส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

ปีงบประมาณ พ.ศ.2566
แผน  ผล
สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 แผน  ผล
สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 แผน  ผล
สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
แผน  ผล
สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
แผน ผล
สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร