2546 Copy Copy
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 รับผิดชอบพื้นที่ อำเภอสบปราบ  อำเภอเถิน และอำเภอแม่พริก
(จำนวนสหกรณ์ 11 แห่ง จำนวนกลุ่มเกษตรกร 16 แห่ง)

icon1

 2piyanun

ข้าราชการ

 
    นางปิยนันท์  สาคร
    ตำแหน่ง  :  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3

                     นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
    โทรศัพท์ :  054 265 033
    โทรสาร   :  054 265 033
     อีเมล์      :  PiyanunthThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 


arrow2  
รับผิดชอบ      สหกรณ์              จำนวน 4 แห่ง 
                              กลุ่มเกษตรกร     จำนวน 5 แห่ง

       
สหกรณ์
   1. สหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด (อำเภอสบปราบ)
   2. สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านวังยาว จำกัด
       (อำเภอสบปราบ)
   3. สหกรณ์การเกษตรแม่พริก จำกัด (อำเภอแม่พริก)
   4. สหกรณ์ผู้ใช้นำลุ่มน้ำแม่พริก จำกัด (อำเภอแม่พริก)
       กลุ่มเกษตรกร
   1. กลุ่มเกษตรกรทำนาตำบลแม่กวัะ (อำเภอสบปราบ)
   2. กลุ่มเกษตรกรทำไร่สบปราบ (อำเภอสบปราบ)
   3. กลุ่มเกษตรกรทำไร่สมัย (อำเภอสบปราบ)
   4. กลุ่มเกษตรกรทำนาตำบลสมัย (อำเภอสบปราบ)
   5. กลุ่มเกษตรกรทำไร่นายาง (อำเภอสบปราบ)

 6narumol

ข้าราชการ

     นางนฤมล  คำมาบุตร
     
ตำแหน่ง  : เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ชำนาญงาน
     โทรศัพท์ : 054 265 033
     โทรสาร   : 054 265 033
      อีเมล์      : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

  

 arrow2  รับผิดชอบ    สหกรณ์            จำนวน 5 แห่ง
                            กลุ่มเกษตรกร   จำนวน 3 แห่ง 

      
 สหกรณ์
   
1. สหกรณ์การเกษตรเวียงมอก จำกัด (อำเภอเถิน)

   2. สหกรณ์หัตถกรรมผลิตภัณฑ์ไม้บ้านห้วยเกาะหลวง จำกัด
       (อำเภอเถิน)

   3. สหกรณ์การเกษตรสมุนไพรตำบลแม่มอก จำกัด (อำเภอเถิน)
   4. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแม่ถอดพัฒนา จำกัด (อำเภอเถิน)
   5. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนวังศิลาท่าเมล์ (อำเภอเถิน)
       
กลุ่มเกษตรกร
   
1. กลุ่มเกษตรกรทำสวนเวียงมอก (อำเภอเถิน)
   2. กลุ่มเกษตรกรไร่นาสวนผสมตำบลเวียงมอก (อำเภอเถิน)
   3. กลุ่มเกษตรทำนาแม่ปะ (อำเภอเถิน)

S 108421128

พนักงานราชการ

    นางสาวสุทธาวรรณ  แปงฝั้น
    ตำแหน่ง  : นักวิชาการสหกรณ์
    โทรศัพท์ : 054 265 033
    โทรสาร   : 054 265 033
     อีเมล์      :    -

 arrow2  รับผิดชอบ    สหกรณ์            จำนวน 2 แห่ง
                            กลุ่มเกษตรกร   จำนวน 8 แห่ง 

      สหกรณ์
 
1. สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านวังยาว จำกัด
     (อำเภอสบปราบ)

 2. สหกรณ์ผู้ใช้น้ำลุ่มน้ำแม่พริก จำกัด (อำเภอแม่พริก)
       
กลุ่มเกษตรกร
 
1. กลุ่มเกษตรกรทำไร่สมัย (อำเภอสบปราบ)
 2. กลุ่มเกษตรกรไทำไร่สบปราบ(อำเภอสบปราบ)
 3. กลุ่มเกษตรทำไร่นายาง (อำเภอสบปราบ)
 4. กลุ่มเกษตรทำนาตำบลสมัย (อำเภอสบปราบ)                            
 5. กลุ่มเกษตรทำนาตำบลแม่กัวะ (อำเภอสบปราบ) 
 6. กลุ่มเกษตรทำนาแม่ปะ (อำเภอเถิน) 
 7. กลุ่มเกษตรทำสวนเวีย
มอก(อำเภอเถิน)
 8. กลุ่มเกษตรทำไร่นาสวนผสมตำบลเวียงมอก (อำเภอเถิน)