2546 Copy Copy Copy
bbb010   กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 รับผิดชอบพื้นที่ อำเภอแจ้ห่ม อำเภอวังเหนือ อำเภองาว และอำเภอเมืองปาน
     (จำนวนสหกรณ์ 17 แห่ง จำนวนกลุ่มเกษตรกร 14 แห่ง และโรงเรียนพระปริยัติธรรม จำนวน 3 แห่ง)

icon1

4tanyaput
ข้าราชการ 

 
 

    นางสาวธัญพัฒน์   เหลาจำปา
   
ตำแหน่ง  : ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4
                   นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
    โทรศัพท์ : 054 265 033
    โทรสาร   : 054 265 033
    อีเมล์       : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
    
                    

  

 


arrow2  
รับผิดชอบ     สหกรณ์                      จำนวน 5 แห่ง 
                           กลุ่มเกษตรกร              จำนวน 5 แห่ง
                           โรงเรียนพระปริยัติธรรม  จำนวน 1 แห่ง

      สหกรณ์
   1. สหกรณ์ผู้ใช้น้ำฝายยางประสบสุก จำกัด (อำเภอแจ้ห่ม)
   2. สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตแจ้ห่ม จำกัด (อำเภอแจ้ห่ม)
   3. สหกรณ์การเกษตรแจ้ห่ม จำกัด (อำเภอแจ้ห่ม)
   4. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนอำเภอแจ้ห่ม จำกัด (อำเภอแจ้ห่ม)
   5. สหกรณ์การเกษตรตำบลแม่สุก จำกัด (อำเภอแจ้ห่ม)
       กลุ่มเกษตรกร
   1. กลุ่มเกษตรกรทำนาบ้านสา (อำเภอแจ้ห่ม)
   2. กลุ่มเกษตรกรทำไร่เมืองมาย (อำเภอแจ้ห่ม)
   3. กลุ่มเกษตรกรทำสวนแจ้ห่ม (อำเภอแจ้ห่ม)
   4. กลุ่มเกษตรกรทำไร่ปงดอน (อำเภอแจ้ห่ม)
   5. กลุ่มเกษตรกรทำไร่แจ้ห่ม (อำเภอแจ้ห่ม)
       โรงเรียนพระปริยัติธรรม
   1. โรงเรียนบ้านใหม่วิทยาคม (อำเภอวังเหนือ)

3sombut

ข้าราชการ

     นายสมบัติ  ชมภูศรี
     
ตำแหน่ง  :  เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส
     โทรศัทพ์ : 054 265 033
     โทรสาร   : 054 265 033
     
อีเมล์      :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
arrow2  
รับผิดชอบ     สหกรณ์                      จำนวน 7 แห่ง 
                           กลุ่มเกษตรกร              จำนวน 3 แห่ง
                           โรงเรียนพระปริยัติธรรม  จำนวน 1 แห่ง

      สหกรณ์
   1. สหกรณ์การเกษตรวังเหนือ จำกัด (อำเภอวังเหนือ)
   2. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนวังเหนือ จำกัด (อำเภอวังเหนือ)
   3. สหกรณ์การเกษตรเขตปฎิรูปที่ดินวังเหนือ จำกัด
      (อำเภอวังเหนือ)
    4.สหกรณ์การเกษตรแม่งาวฝั่งซ้าย จำกัด (อำเภองาว)
    5.สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหลวงใต้ จำกัด(อำเภองาว) 
    6.สหกรณ์การเกษตรเวียงทิพย์ จำกัด
       (หยุดดำเนินกิจการ)(อำเภองาว)
    7.สหกรณ์การเกษตรงาวพัฒนา จำกัด(อำเภองาว)
       กลุ่มเกษตรกร
   1. กลุ่มเกษตรกรทำสวนตำบลปงเตา (อำเภองาว)
   2. กลุ่มเกษตรกรทำนาปงเตา (อำเภองาว)
   3. กลุ่มเกษตรกรทำไร่บ้านร้อง (อำเภองาว)
       โรงเรียนพระปริยัติธรรม
   1. โรงเรียนวิทตธรรมคุณอุปถัมภ์

96779

ข้าราชการ

    นางสาวจุรีรัตน์ วงเวียน
   
ตำแหน่ง  : นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

    โทรศัพท์ : 054 265 033
    โทรสาร   :  054 265 033
     อีเมล์      :  jureerat_woThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 
arrow2  รับผิดชอบ       สหกรณ์              จำนวน 5 แห่ง 
                         กลุ่มเกษตรกร      จำนวน 6 แห่ง 
                             โรงเรียนพระปริยัติธรรม  จำนวน 1 แห่ง
      สหกรณ์
   1. สหกรณ์การเกษตรเมืองปาน จำกัด (อำเภอเมืองปาน)

   2. สหกรณ์ไฟฟ้าโครงการป่าเหมี้ยงแจ้ซ้อน จำกัด
      (อำเภอเมืองปาน)

   3. สหกรณ์การเกษตรบ้านปางม่วง จำกัด (อำเภอเมืองปาน)
   4. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแจ้ซ้อน จำกัด (อำเภอเมืองปาน)
   5. สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคและกระบือตำบลเมืองปาน จำกัด
      (อำเภอเมืองปาน)
    
       กลุ่มเกษตรกร
   1. กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวสายน้ำแร่แจ้ซ้อน 
       (อำเภอเมืองปาน)

   2. กลุ่มเกษตรกรทำไร่เมืองปาน (อำเภอเมืองปาน)
   3.กลุ่มเกษตรกรทำไร่วังทอง(อำเภอวังเหนือ)
   4.กลุ่มเกษตรกรทำนาร่องเคาะ(อำเภอวังเหนือ)
   5.กลุ่มเกษตรกรทำนาวังทอง(อำเภอวังเหนือ)
   6.กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวสายน้ำแร่แจ้ซ้อน (ชำระบัญชี)
      (อำเภอเมืองปาน)
      โรงเรียนพระปริยัติธรรม
   1. โรงเรียนแม่สุกศึกษา (อำเภอแจ้ห่ม)
   

90526

พนักงานราชการ

 

     นางสาวอัปสร  บุญช่วย
     ตำแหน่ง  : นักวิชาการสหกรณ์
     โทรศัพท์ :  054 265 033
     โทรสาร   : 054 265 033
     อีเมล์      :    -

 arrow2  รับผิดชอบ       สหกรณ์              จำนวน 7 แห่ง 
                             กลุ่มเกษตรกร      จำนวน 13 แห่ง 
          สหกรณ์
   1. สหกรณ์การเกษตรตำบลแม่สุก จำกัด(อำเภอแจ้ห่ม)
   2. สหกรณ์การเกษตรเขตปฏิรูปที่ดินวังเหนือ จำกัด
      (อำเภอวังเหนือ)
   3. สหกรณ์เครดิตยูเรเนี่ยนวังเหนือ จำกัด (อำเภอวังเหนือ)
   4.สหกรณ์ไฟฟ้าโครงการป่าเหมี้ยงแจ้ซ้อน จำกัด(อำเภอเมืองปาน)
   5. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหลวงใต้ จำกัด (อำเภองาว)
   6. สหกรณ์การเกษตรงาวพัฒนา จำกัด (อำเภองาว)
   7.สหกรณ์การเกษตรเวียงทิพย์ จำกัด(หยุดดำเนินธุรกิจ)(อำเภองาว)
         กลุ่มเกษตรกร
   1. กลุ่มเกษตรกรทำนาบ้านสา (อำเภอแจ้ห่ม)
   2.กลุ่มเกษตรกรทำไร่เมืองมาย (อำเภอแจ้ห่ม)
   3.กลุ่มเกษตรกรทำไร่ปงดอน (อำเภอแจ้ห่ม)
   4.กลุ่มเกษตรกรทำไร่แจ้ห่ม (อำเภอแจ้ห่ม)
   5.กลุ่มเกษตรกรทำสวนแจ้ห่ม (อำเภอแจ้ห่ม)
   6.กลุ่มเกษตรกรทำนาร่องเคาะ (อำเภอวังเหนือ)
   7.กลุ่มเกษตรกรทำนาวังทอง (อำเภอวังเหนือ)
   8.กลุ่มเกษตรกรทำไร่ร่องเคาะ (อำเภอวังเหนือ)
   9.กลุ่มเกษตรกรทำไร่วังทอง (อำเภอวังเหนือ
   10.กลุ่มเกษตรกรทำไร่เมืองปาน (อำเภอเมืองปาน)
   11.กลุ่มเกษตรกรทำนาปงเตา (อำเภองาว)
   12.กลุ่มเกษตรกรทำสวนตำบลปงเตา (อำเภองาว)
   13.กลุ่มเกษตรกรทำไร่บ้านร้อง(อำเภองาว)

ลูกจ้างชั่วคราว

      นายยอดชาย  ชมภูศรี
     ตำแหน่ง  : พนักงานขับรถยนต์
     โทรศัพท์  : 054 265 033
     โทรสาร   : 054 265 033
     อีเมล์      :    -