2546 Copy Copy 5

icon1

1narongrit

ข้าราชการ 


    นายณรงค์ฤทธิ์ กุลกฤตยารัตน์         
    ตำแหน่ง :  ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์ห้างฉัตร
                    นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ
    โทรศัพท์ : 08 1724 0545
    โทรสาร   : 054 268 642
     อีเมล์      :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

arrow2 รับผิดชอบ  สหกรณ์ จำนวน 1 แห่ง 
       
สหกรณ์
   
1. สหกรณ์นิคมห้างฉัตร  (อำเภอห้างฉัตร)
 

 

ข้าราชการ

    นายศราวุธ   วิเศษวงศ์       
    ตำแหน่ง :  เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส
    โทรศัพท์ : 054 268 642 ถึง 2
    โทรสาร   : 054 268 642
     อีเมล์      :  -

 

 

2eiem

ลูกจ้างประจำ

      นายเอี่ยม  สิงขร
     ตำแหน่ง  : พนักงานบริการเอกสารทั่วไป
     โทรศัพท์ : 054 268 642 ถึง 2
     โทรสาร   : 054 268 642
      อีเมล์      :  -
 

3sakon

ลูกจ้างประจำ

     นายสกน  เอี่ยมรอด
     ตำแหน่ง : พนักงานรักษาความปลอดภัย
    โทรศัพท์ : 054 268 642 ถึง 2
    โทรสาร   : 054 268 642
    อีเมล์      :  -
 

43919

พนักงานราชการ

     นางอรทัย  เทียมแสน
     ตำแหน่ง  : เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์
     โทรศัพท์ : 054 268 642 ถึง 2
     โทรสาร   : 054 268 642
      อีเมล์     :    -

 

IMG 0045 0

ลูกจ้างชั่วคราว

      นายวีรภัทร  วงศ์ปันง้าว
      ตำแหน่ง  : พนักงานรักษาความปลอดภัย
      โทรศัพท์ : 054 268 642 ถึง 2
      โทรสาร   : 054 268 642
      อีเมล์      :  -

 

 

11

ลูกจ้างชั่วคราว

       นางจันทร์เป็ง  วงศ์ปันง้าว
       ตำแหน่ง : พนักงานทำความสะอาด
       โทรศัพท์ : 054 268 642 ถึง 2
        โทรสาร   : 054 268 642
        อีเมล์      :  -