2546 Copy
 bbb010  กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 รับผิดชอบพื้นที่ อำเภอเกาะคา อำเภอห้างฉัตร อำเภอเสริมงามและอำเภอแม่ทะ
      (จำนวนสหกรณ์ 21 แห่ง จำนวนกลุ่มเกษตรกร 32 แห่ง และโรงเรียนพระปริยัติธรรม 5 แห่ง) 

icon1

 peam

ข้าราชการ

 
   นางสาวเอมอร  จันทร์เป็งผัด
   ตำแหน่ง  :  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2
                    นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

   โทรศัพท์ :  054 268 642
   โทรสาร   :  054 265 033
    อีเมล์      :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 


arrow2
 รับผิดชอบ     สหกรณ์                           จำนวน  4 แห่ง
                            กลุ่มเกษตรกร                  จำนวน 5 แห่ง
                            โรงเรียนพระปริยัติธรรม   จำนวน 1 แห่ง 

       สหกรณ์
   1. ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรลำปาง จำกัด (อำเภอห้างฉัตร)

   2. สหกรณ์การเกษตรห้างฉัตร จำกัด (อำเภอห้างฉัตร)
   3. สหกรณ์โคนมนครลำปาง จำกัด (อำเภอห้างฉัตร)
   4. สหกรณ์ออมทรัพย์โรงเรียนตำรวจภูธร 5 จำกัด (อำเภอห้างฉัตร)
       กลุ่มเกษตรกร
   1. กลุ่มเกษตรกรทำนาวอแก้ว (อำเภอห้างฉัตร)
   2. กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์วอแก้ว (อำเภอห้างฉัตร)
   3. กลุ่มเกษตรกรทำสวนวอแก้ว (อำเภอห้างฉัตร)
   4. กลุ่มเกษตรกรทำไร่นาสวนผสมตำบลวอแก้ว (อำเภอห้างฉัตร)
   5. กลุ่มเกษตรกรทำสวนผสมผสานเวียงตาล (อำเภอห้างฉัตร)
       โรงเรียนพระปริยัติธรรม 
   1. โรงเรียนวัดบ้านหม้อศึกษา (อำเภอห้างฉัตร)

3jarinee

ข้าราชการ

   นางจาริณี   เทพา
   ตำแหน่ง  : นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

   โทรศัพท์ : 054 268 642
   โทรสาร   : 054 268 624
    อีเมล์      :      -  

 
arrow2  รับผิดชอบ     สหกรณ์            จำนวน 4 แห่ง
                             กลุ่มเกษตรกร   จำนวน 5 แห่ง 

         
สหกรณ์
    
1. สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.ลำปาง จำกัด
        (อำเภอแม่ทะ)

    2. สหกรณ์ผู้ใช้น้ำฝายน้ำล้นห้วยแม่สะเปา - ดอนไฟ จำกัด
        (อำเภอแม่ทะ)

    3. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนทิพย์ช้าง จำกัด (อำเภอห้างฉัตร)
    4. สหกรณ์ออมทรัพย์โกลด์ อินเตอร์พลัส จำกัด (อำเภอห้างฉัตร)
       
กลุ่มเกษตรกร
   
1. กลุ่มเกษตรกรทำไร่เมืองยาว (อำเภอฉัตร)

    2. กลุ่มเกษตรทำนาเมืองยาว (อำเภอห้างฉัตร)
    3. กลุ่มเกษตรกรทำสวนตำบลลำปางหลวง (อำเภอเกาะคา)
    4. กลุ่มเกษตรกรทำนาวังพร้าว (อำเภอเกาะคา)
    5. กลุ่มเกษตรกรทำนานาแส่ง (อำเภอเกาะคา)

jip

ข้าราชการ

    นางสาวขวัญฤทัย   แก้วชุม 
   ตำแหน่ง  : นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
   โทรศัพท์ : 054 268 642
   โทรสาร   : 054 268 624
    อีเมล์     :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 arrow2  รับผิดชอบ      สหกรณ์                          จำนวน 4 แห่ง
                               กลุ่มเกษตรกร                 จำนวน 5 แห่ง

       
สหกรณ์
   
1. สหกรณ์การเกษตรเสริมงาม จำกัด (อำเภอเสริมงาม)

    2. สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านดอนแก้ว-ทุ่งงาม
        จำกัด(อำเภอเสริมงาม)

    3. สหกรณ์หัตถกรรมผลิตภัณฑ์เสริมงาม จำกัด (อำเภอเสริมงาม)
    4. สหกรณ์กองทุนสวนยางจังหวัดลำปาง จำกัด (อำเภอห้างฉัตร)
        
กลุ่มเกษตรกร
   
1. กลุ่มเกษตรกรทำไร่เสริมขวา (อำเภอเสริมงาม)

    2. กลุ่มเกษตรทำนาเสริมขวา (อำเภอเสริมงาม)
    3. กลุ่มเกษตรกรทำไร่ทุ่งงาม (อำเภอเสริมงาม)
    4. กลุ่มเกษตรกรทำนาตำบลเสริมซ้าย (อำเภอเสริมงาม)
    5. กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์หนองหล่ม (อำเภอห้างฉัตร)

S 76103713

ข้าราชการ

   นางสาวมลิวรรณ  ใจอินปัน
   ตำแหน่ง  : นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ 
   โทรศัพท์ : 054 268 642
   โทรสาร   : 054 268 642
    อีเมล์      :     - 

 
arrow2  รับผิดชอบ        สหกรณ์             จำนวน 3 แห่ง
                                กลุ่มเกษตรกร    จำนวน 5 แห่ง 

                              โรงเรียนพระปริยัติธรรม   จำนวน 2 แห่ง
       
สหกรณ์
   
1. สหกรณ์การเกษตรเกาะคา (อำเภอเกาะคา)

   2. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านจู้ด จำกัด (อำเภอเกาะคา)
   3. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนศาลาหลวง จำกัด (อำเภอเกาะคา)
       
กลุ่มเกษตรกร
   
1. กลุ่มเกษตรกรทำไร่ตำบลลำปางหลวง (อำเภอเกาะคา)

   2. กลุ่มเกษตรกรทำนาหนองหล่ม (อำเภอห้างฉัตร)
   3. กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์สามัคคี (อำเภอเกาะคา)
   4. กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์แม่ปุ้มหลวง (อำเภาเกาะคา)
   5. กลุ่มเกษตรกรทำนาไหล่หิน (อำเภอเกาะคา)

      โรงเรียนพระปริยัติธรรม
   1. โรงเรียนวัดเกาะคาปริยัติศึกษา (อำเภอเกาะคา)

ข้าราชการ

   นางพิมพิศา   พู่แสงทองชัย
   
ตำแหน่ง  : นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
   โทรศัพท์ : 054 268 642
   โทรสาร   : 054 268 642
   
อีเมล์      : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
arrow2  รับผิดชอบ        สหกรณ์             จำนวน 2 แห่ง
                                กลุ่มเกษตรกร    จำนวน 7 แห่ง 

       
สหกรณ์
   
1. สหกรณ์การเกษตรเกาะคา (อำเภอเกาะคา)

   2. สหกรณ์หัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ไม้ทิพย์ช้าง จำกัด
       (อำเภอห้างฉัตร)
       
กลุ่มเกษตรกร
   
1. กลุ่มเกษตรกรทำสวนใหม่พัฒนา (อำเภอเกาะคา)

   2. กลุ่มเกษตรกรทำนาท่าผา (อำเภอเกาะคา)
   3. กลุ่มเกษตรกรทำนาเกาะคา (อำเภอเกาะคา)
   4. กลุ่มเกษตรกรทำสวนนาแก้ว (อำเภาเกาะคา)
   5. กลุ่มเกษตรกรทำนาศาลา(อำเภอเกาะคา)
   6. กลุ่มเกษตรกรทำนาแม่สัน (อำเภอห้างฉัตร)
   7. กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์แม่สัน (อำเภอห้างฉัตร)

3amornrut

ข้าราชการ

   นางอมรรัตน์  บัวภิบาล 
   ตำแหน่ง  :  เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ชำนาญงาน
   โทรศัพท์ :  054 268 642
   โทรสาร   :  054 268 642
    อีเมล์      :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
arrow2  รับผิดชอบ        สหกรณ์                           จำนวน 4 แห่ง
                               กลุ่มเกษตรกร                  จำนวน 5 แห่ง
                               โรงเรียนพระปริยัติธรรม   จำนวน 2 แห่ง 
   
     
สหกรณ์
   1. สหกรณ์การเกษตรแม่ทะ จำกัด (อำเภอแม่ทะ)
   2. สหกรณ์โคเนื้อแม่ทะ จำกัด (อำเภอแม่ทะ)
   3. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนม่วงคำ จำกัด (อำเภอแม่ทะ)
   4. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนก้าวหน้าสันติธรรม จำกัด (อำเภอแม่ทะ)
       กลุ่มเกษตรกร
   1. กลุ่มเกษตรกรทำไร่น้ำโจ้ (อำเภอแม่ทะ)
   2. กลุ่มเกษตรทำไร่ดอนไฟ (อำเภอแม่ทะ)
   3. กลุ่มเกษตรกรทำนาลุ่มน้ำจาง (อำเภอแม่ทะ)
   4. กลุ่มเกษตรกรทำนาบ้านกิ่ว (อำเภอแม่ทะ)
   5. กลุ่มเกษตรกรทำสวนฮักน้ำจาง (อำเภอแม่ทะ)
       โรงเรียนพระปริยัติธรรม
   1. โรงเรียนทิพย์ปาละวิทยานุสรณ์ (อำเภอแม่ทะ)
   2. โรงเรียนแม่ทะปริยัติธรรม (อำเภอแม่ทะ)

7wanchai

ลูกจ้างประจำ

   นายวันชัย  มณีอรุณ
   ตำแหน่ง  : พนักงานขับรถยนต์   
   โทรศัพท์ : 081 387 1481
   โทรสาร   : 054 268 642
    อีเมล์     :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

 

พนักงานราชการ

   นางสาวนันทนิตย์   เครือแปง
   ตำแหน่ง  : เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์
   โทรศัทพ์ : 054 268 642
   โทรสาร   : 054 268 642
    อีเมล์     :   - 

 arrow2  รับผิดชอบ      กลุ่มเกษตรกร                  จำนวน 17แห่ง
                              

      กลุ่มเกษตรกร
   
1. กลุ่มเกษตรกรทำนาวอแก้ว
   2. กลุ่มเกษตรกรทำสวนวอแก้ว
   3. กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์วอแก้ว
   4. กลุ่มเกษตรกรทำไร่นาสวนผสมตำบลวอแก้ว
   5.กลุ่มเกษตรกรทำสวนผสมผสานเวียงตาล                     
   6.กลุ่มเกษตรกรทำนาแม่สัน                                       
   7.กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์แม่สัน                                   
   8.กลุ่มเกษตรกรทำนาบ้านกิ่ว                                       
   9.กลุ่มเกษตรกรทำไร่แม่โจ้                                     
   10.กลุ่มเกษตรกรทำไร่ดอนไฟ                                 
   11.กลุ่มเกษตรกรทำสวนฮักน้ำจาง                             
   12.กลุ่มเกษตรกรทำนาลุ่มฮักน้ำจาง                             
   13.กลุ่มเกษตรกรทำสวนใหม่พัฒนา                             
   14.กลุ่มเกษตรกรทำนาท่าผา                                   
   15.กลุ่มเกษตรกรทำนาเกาะคา                                   
   16.กลุ่มเกษตรกรทำสวนนาแก้ว                               
   17.กลุ่มเกษตรกรทำนาศาลา             
                     

32789

ลูกจ้างชั่วคราว

   นายปรีชา  ใจชุ่ม
   ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์
   โทรศัพท์ : 054 268 642
   โทรสาร   : 054 268 642
    อีเมล์     :     -