วิสัยทัศน์ (Vision)

 

 วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรที่มีศักยภาพ ทันสมัย มีการจัดการความรู้ บุคลากรมีจิตสาธารณะ บริหารโดยการมีส่วนร่วม ทีมงานมีคุณภาพ มีวัฒนธรรมขององค์การที่ดี พร้อมที่จะให้บริการด้วยใจ

กลยุทธ์ : 1.พัฒนาศักยภาพของบุคลากร และวัฒนธรรมองค์กรที่ดี

                2.พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองค์กร

                       3.พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ

                4.ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร

พันธกิจ (Mission)

1. เผยแพร่และให้ความรู้เกี่ยวกับอุดมการณ์ หลักการและวิธีการสหกรณ์ให้แก่บุคลากรของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร และประชาชน ทั่วไป พร้อมการกำกับดูแลให้สหกรณ์/ กลุ่มเกษตรกร ดำเนินงานตามกฎหมายข้อบังคับ และระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

2. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับด้านบริหารการจัดการองค์กรและธุรกิจการตลาด

3. ส่งเสริม สนับสนุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการองค์กรและการดำเนินธุรกิจให้กับสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

4. สานต่อนโยบายรัฐ จังหวัดบูรณาการเพื่อการพัฒนา

เป้าหมาย ของหน่วยงาน

เป้าหมายที่ 1 การพัฒนาด้านบุคลากรของสหกรณ์

วัตถุประสงค์

     1.1 เพื่อพัฒนาบุคลากรของสหกรณ์ให้มีความรู้เพิ่มขึ้น และมีความเข้าใจในการบริการด้านธุรกิจสินเชื่อและธุรกิจบริการ

     1.2 เพื่อส่งเสริมบุคลากรของสหกรณ์ได้รับการอบรม และมีความรู้เพิ่มขึ้นในงานด้านต่าง ๆ

     1.3 เพื่อให้บุคลากรได้เข้าใจบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบต่องานที่ตนเองได้รับ

     1.4 เพื่อปฏิบัติงานด้วยมิตรไมตรี และบริการด้วยความรวดเร็วถูกต้อง

กลยุทธ์ที่ใช้

    1  การจัดการฝึกอบรมคณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์

           -  การจัดโครงการฝึกอบรม  หลักสูตร "การเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรสหกรณ์"

           -  การจัดสัมมนา และการจัดการศึกษาดูงาน

    2  การจัดอบรมสมาชิกสหกรณ์

           -  การจัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร "การสร้างจิตสำนึกของสมาชิกต่อสหกรณ์"

    3  การจัดสวัสดิการและการให้รางวัล

           -  การประกวดกรรมการดีเด่น

           -  การประกวดพนักงานดีเด่น

           -  การประกวดกล่มสมชิกดีเด่น

เป้าหมายที่ 2 การพัฒนาด้านธุรกิจของสหกรณ์

วัตถุประสงค์

    2.1  เพื่อให้ธุรกิจซื้อ - ขาย , ธุรกิจสินเชื่อ และธุรกิจบริการ ของสหกรณ์มีความ เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง  และเป็นที่ยอมรับของสมาชิก และบุคคลทั่วไป

    2.2  เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของสหกรณ์มีความรวดเร็วโดยการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการบริการ

    2.3  เพื่อให้สหกรณ์เป็นศูนย์กลางการซื้อ - ขาย ธุรกิจทางด้านการรวบรวมผลิตผลทางการเกษตร

    2.4  เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นที่ยอมรับของสมาชิก และบุคคลทั่วไป ตลอดจน หน่วยงานในชุมชน  และภายนอกสังคม

กลยุทธ์ที่ใช้

    1.  การพัฒนาธุรกิจซื้อ - ขาย รวบรวมผลผลิตทางการเกษตร การพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์

         -  อำนวยความสะดวกให้แก่สมาชิกในการซื้อ - ขายผลิตผลทางการเกษตร

    2.  การพัฒนาเครือข่ายธุรกิจระหว่างองค์กร

         -  การทำเวบต์ไซต์ของสหกรณ์

         -  การสร้างเครือข่ายธุรกิจ  และสินค้าภายในฤดูกาล

    3.  การปรับปรุงสถานที่ในการประกอบธุรกิจรวบรวม

         -  โครงการปรับปรุงลานตากผลผลิตทางการเกษตร

    4.  การพัฒนาแหล่งข้อมูลทางการผลิต

         -  จัดทำแบบสอบถามข้อมูลจากสมาชิก และบุคคลที่ใช้บริการกับสหกรณ์

    5.  การพัฒนาธุรกิจสินเชื่อ

         -  การจัดทำสินเชื่อ ในรูปวัสดุเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำแก่สมาชิก

เป้าหมายที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกสหกรณ์

วัตถุประสงค์

    1.  เพื่อให้สมาชิกมีรายได้เพิ่มขึ้น ด้วยการส่งเสริมอาชีพที่สามารถทำในท้องถิ่นของ ตนเอง

    2.  จัดวิทยากรเพื่อส่งเสริมความรู้ และเพิ่มทักษะในการประกอบอาชีพ ของสมาชิก

    3.  จัดสวัสดิการให้แก่สมาชิก เพื่อช่วยเหลือชีวิตการเป็นอยู่ของสมาชิก

    4.  ให้การช่วยเหลือสนับสนุนกิจกรรมในชุมชน

กลยุทธ์ที่ใช้

    1.  ส่งเสริมสวัสดิการด้านสุขภาพ

         -  การบริการตรวจสุขภาพประจำปีแก่สมาชิก

    2.  สวัสดิการด้านความมั่นคง

         -  โครงการเยี่ยมบ้านสมาชิกที่สูงอายุ

    3.  สวัสดิการด้านการศึกษา

         -  โครงการให้ทุนการศึกษษสำหรับบุตรของสมาชิกที่มีผลการเรียนดี แต่มีฐานะยากจน

    4.  สวัสดิการในด้านการส่งเสริมอาชีพ

         -  โครงการจัดอบรมการส่งเสริมอาชีพตามความถนัดของสมาชิก

         -   การจัดหา พันธุ์พืช และเมล็ดพันธุ์มาบริการให้แก่สมาชิก

    5.  สวัสดิการด้านการทำประโยชน์ต่อชุมชน

         -  การให้การช่วยเหลือเลี้ยงดูลูกสมาชิกในช่วงปิดภาคเรียน

    6.  สวัสดิการอื่น  ๆ

         -  โครงการจัดนำเที่ยวประจำปีสำหรับสมาชิก