ข้อมูลเกี่ยวกับนิคมสหกรณ์


2.1 ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์

นายณรงค์ฤทธิ์ กุลกฤตยารัตน์
ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์ห้างฉัตร

Tel :081-724-0545


2.2 โครงสร้างอัตรากำลังของหน่วยงาน

 อัตรากำลังของหน่วยงาน       ข้าราชการ จำนวน 2 คน
                                           1.ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์ห้างฉัตร(นวส.ชพ.)
                                           2.เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส

                                           ลูกจ้างประจำ จำนวน 3 คน
                                           1.พนักงานบริการเอกสารทั่วไป
                                           2.พนักงานขับรถยนต์
                                           3.พนักงานรักษาความปลอดภัย

                                           พนักงานราชการ 1 คน(ช่วยราชการ)
                                           1.เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์

                                           ลูกจ้างชั่วคราว 2 คน
                                           1.พนักงานรักษาความปลอดภัย 
                                           2.พนักงานทำความสะอาด(แม่บ้าน)

2.3 ทำเนียบบุคลากรนิคมสหกรณ์ห้างฉัตร

ข้าราชการ

นายณรงค์ฤทธิ์ กุลกฤตยารัตน์

ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์ห้างฉัตร

 

 - ว่าง -   
ลูกจ้างประจำ

   
2eiem

 นายเอี่ยม  สิงห์ขร
พนักงานบริการเอกสารทั่วไป
อนุปริญญาเกษตรกรรม
โทร.062-301-7304

3sakon  นายสกน   เอี่ยมรอด
พนักงานรักษาความปลอดภัย
ประกาศนีบัตรวิชาชีพชั้นสูง
โทร.084-151-2061

พนักงานราชการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลูกจ้างชั่วคราว

 

  

 

นางอรทัย เทียมแสน
เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์

บัญชีบัณฑิต
โทร.082-1819092

 

11

 

นายวีรภัทร วงศ์ปันง้าว
พนักงานรักษาความปลอดภัย
โทร.083-764-4849

 

 

 

นางจันทร์เป็ง วงศ์ปันง้าว
พนักงานทำความสะอาด
โทร.094-170-4028


2.4 แผนงานและโครงการแต่ละปี

แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

        กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้อนุมัติงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ผลผลิตสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร กิจกรรมรอง ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ งบดำเนินงานนิคมสหกรณ์ (สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายของเจ้าหน้าที่นิคมสหกรณ์ในการปฏิบัติงานตามแผนการแนะนำ ส่งเสริม และพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพฯ รวมถึงค่าใช้จ่ายในการติดตามและแก้ไขปัญหาการจัดที่ดิน)

แผนงานพื้นฐาน ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน         แผนงบประมาณ  
นิคมสหกรณ์ห้างฉัตร                      -  
ค่าใช้จ่ายสำหรับเจ้าหน้าที่นิคมสหกรณ์ในการส่งเสริม พัฒนาด้านธุรกิจสหกรณ์ในพื้นที่นิคมสหกรณ์                      -  
      - ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนาด้านธุรกิจในพื้นที่นิคมสหกรณ์          92,300.00
     - ค่าพาหนะ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น          57,300.00
งานบริหารทั่วไป                      -  
     - ค่าซ่อมแซม/บำรุงรักษารถยนต์ราชการ (คันละ 2,500 บาท)            5,000.00
     - ค่าซ่อมแซม/บำรุงรักษาครุภัณฑ์            2,500.00
     - ค่าซ่อมแซม/บำรุงรักษาสิ่งก่อสร้าง             2,500.00
     - ค่าวัสดุสำนักงาน            5,000.00
     - ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว            5,000.00

 โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564

1. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

                   แผนงาน :  ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

                   กิจกรรมหลัก :  พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

                   กิจกรรมรอง :  ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ             

                   งบประมาณ : จำนวน 13,800 บาท (หนึ่งหมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน)

 2. โครงการอบรมเกษตรกรตามโครงการพัฒนาเกษตรปลอดภัยในพื้นที่นิคมสหกรณ์

                  กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้จัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนาเกษตรปลอดภัยในพื้นที่นิคมสหกรณ์ ให้นิคมสหกรณ์ดำเนินการจัดอบรมหลักสูตรวิเคราะห์ดินและปรับปรุงดิน    เพื่อให้สมาชิกเกษตรกรนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปตรวจวิเคราะห์ดินและปรับปรุงดิน จัดการปัญหาความเป็นกรดของดินและการขาดสมดุลของธาตุอาหารพืชในดิน รวมถึงการเปลี่ยนแปลงอัตราการใส่ปุ๋ยต่อต้นพืชด้วย ช่วยลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตให้แก่เกษตรกร อีกทั้งเกษตรกรสมาชิกมีแหล่งผลิตอาหารที่ปลอดภัยไว้บริโภคในครอบครัว และสนับสนุนให้มีการเกษตรกรรมแบบเกษตรอินทรีย์

                  อบรมสมาชิกสหกรณ์นิคมห้างฉัตร จำกัด จำนวน 65 ราย งบประมาณทั้งสิ้น 39,700.-บาท     

แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

หลักการและเหตุผล

                    ด้วยกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้กำหนดแผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคมโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริกิจกรรมหลักพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กิจกรรมรองส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ วัตถุประสงค์เพื่อแนะนำส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ให้สามารถดำเนินกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร/สมาชิกด้านเศรษฐกิจและสังคมให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น รวมถึงเผยแพร่การสหกรณ์ให้แก่นักเรียน/กลุ่มอาชีพ/กลุ่มชาวบ้าน/บุคคลทั่วไปให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้ โดยกิจกรรมที่ 6 อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้ดำเนินการ  ดังนี้

 1. ให้มีการแนะนำส่งเสริมสหกรณ์นิคมเข้าร่วมดำเนินกิจกรรมอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนือง จากพระราชดำริฯ
 2. ประสานและสำรวจพันธุกรรมพืชร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) โรงเรียนสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียนในพื้นที่นิคม เพื่อสำรวจและจดบันทึกลักษณะตามพันธุกรรมพืชท้องถิ่น
 3. จัดทำ/พัฒนาแปลงสาธิตพันธุกรรมพืชในพื้นที่นิคมสหกรณ์ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพันธุกรรมพืช ของชุมชน/สมาชิกสหกรณ์
 4. ออกคำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่ในนิคมสหกรณ์อย่างน้อย 1 คน เป็นผู้รับผิดชอบแปลงสาธิตพันธุกรรมพืชในพื้นที่นิคมสหกรณ์
 5. เตรียมความพร้อมของแปลงสาธิตพันธุกรรมพืชฯให้พร้อมเป็นแหล่งเรียนรู้อยู่เสมอ
 6. สรุปจำนวนผู้ใช้ประโยชน์/ผู้เข้ามาชม/ผู้เข้ามาศึกษาแปลงสาธิตพันธุกรรมพืชที่นิคมสหกรณ์

          นิคมสหกรณ์ห้างฉัตร จำกัด พิจารณาแล้ว เพื่อให้กิจกรรมดังกล่าวบรรลุตามวัตถุประสงค์ จึงได้จัดกิจกรรมการปลูกต้นไม้ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 5 มิถุนายน 2563 ในพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี นิคมสหกรณ์ห้างฉัตร หมู่ 4  ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

วิธีการดำเนินงาน

 1. แนะนำส่งเสริมคณะกรรมการดำเนินงาน/เจ้าหน้าที่/สมาชิกสหกรณ์นิคมสหกรณ์ห้างฉัตร จำกัด ให้เข้าร่วมดำเนินกิจกรรมอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องพระราชดำริฯ จำนวน 1 ครั้ง ในเดือน มิถุนายน 2563
 2. ประสานและสำรวจพันธุกรรมพืชร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) โรงเรียนสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียนในพื้นที่นิคม เพื่อสำรวจและจดบันทึกลักษณะตามพันธุกรรมพืชท้องถิ่น จำนวน 8 อบต. 3 เทศบาล 1 โรงเรียน ในเดือน กุมภาพันธ์ 2563 ดังนี้

  2.1 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหล่ม

  2.2 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว

  2.3 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงตาล

  2.4 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา

  2.5 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำปางหลวง

  2.6 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไหล่หิน

  2.7 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า

  2.8 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแฮ้ว

  2.9 นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

  2.10 นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลปงยางคก

  2.11 นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล

  2.12 โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม

 3. จัดทำ/พัฒนาแปลงสาธิตพันธุกรรมพืชในพื้นที่นิคมสหกรณ์ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพันธุกรรมพืช ของชุมชน/สมาชิกสหกรณ์ โดยดำเนินการสร้างโรงเรือนเพาะชำกล้าไม้และต่อท่อน้ำแบบสปริงเกอร์ภายใน แปลงสาธิตพันธุกรรมพืช ในเดือน พฤษภาคม 2563
 4. ออกคำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่ในนิคมสหกรณ์อย่างน้อย 1 คน เป็นผู้รับผิดชอบแปลงสาธิตพันธุกรรมพืชในพื้นที่นิคมสหกรณ์ โดยออกคำสั่งนิคมสหกรณ์ห้างฉัตร ที่ 3/2563 เรื่อง มอบหมายข้าราชการและลูกจ้าง ดูแลรับผิดชอบแปลงสาธิตพันธุกรรมพืชในพื้นที่นิคมสหกรณ์ห้างฉัตร สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง สั่ง ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
 5. เตรียมความพร้อมของแปลงสาธิตพันธุกรรมพืชฯให้พร้อมเป็นแหล่งเรียนรู้อยู่เสมอ โดยได้ดำเนินการจัดทำแปลสาธิตการปลูกพืชผักสวนครัวโดยการใช้ปุ๋ยคอก(อินทรีย์)เพิ่มในพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ในเดือน พฤษภาคม 2563
 6. สรุปจำนวนผู้ใช้ประโยชน์/ผู้เข้ามาชม/ผู้เข้ามาศึกษาแปลงสาธิตพันธุกรรมพืชที่นิคมสหกรณ์ โดย การจัดกิจกรรมการปลูกต้นไม้ ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 5 มิถุนายน 2563 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 150 ราย  มีการปลูกต้นไม้หลากหลายชนิด ได้แก่

              6.1 ต้นรวมผึ้ง             จำนวน    5  ต้น

            6.2 ต้นสัก                  จำนวน 200 ต้น

            6.3 ต้นประดู่               จำนวน 100 ต้น

            6.4 ต้นมะค่า               จำนวน 100 ต้น

            6.5 ต้นหว้า                 จำนวน 100 ต้น

            6.6 ต้นยางนา              จำนวน   50 ต้น

            6.7 ต้นละมุด               จำนวน     5 ต้น

            6.8 ต้นมะยงชิด           จำนวน     5 ต้น

            6.9 ต้นลองกอง           จำนวน     4 ต้น

            6.10 ต้นมะไฟ             จำนวน     5 ต้น

            6.11 ต้นทะเรียน          จำนวน     4 ต้น

            6.12 ต้นน้อยหน่า         จำนวน     5 ต้น

            6.13 ต้นส้มโอ             จำนวน     4 ต้น

            6.14 ต้นยอ                จำนวน   20 ต้น

            6.15 ต้นมะรุม             จำนวน   26 ต้น

            6.16 ต้นมะกรูด           จำนวน   20 ต้น

            6.17 ต้นมะแข่วน         จำนวน   20 ต้น

            6.18 ต้นสะเดาหวาน     จำนวน   15 ต้น

            6.19 ต้นมะกอกน้ำ       จำนวน     5 ต้น

  งบประมาณ

                 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี จัดสรรและโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 15,390.- บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันสามร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) ตามรายการดังนี้

  1. ค่าใช้สอยและวัสดุ (ถัวจ่าย)          จำนวน 5,390.- บาท
  2. ค่าวัสดุการเกษตร (ถัวจ่าย)

            - ค่าปุ๋ยคอก (อินทรีย์)              จำนวน    2,400.- บาท

            - ค่าต้นไม้                             จำนวน    7,600.- บาท

            

 ข้อมูลสารสนเทศของนิคมสหกรณ์

2.5 สารสนเทศนิคมสหกรณ์ 

1. สารสนเทศของสหกรณ์ในเขตนิคมสหกรณ์
ประวัติและข้อมูลทั่วไปของสหกรณ์นิคมห้างฉัตร จำกัด
ที่ตั้งสำนักงาน  เลขที่ 140 หมู่ที่ 4 ตำบลใหม่พัฒนา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
วันที่จดทะเบียน  วันที่ 10 ตุลาคม 2517 เลขทะเบียนที่ กสน.18/2517
ปีบัญชี  วันที่ 31 มีนาคม
จำนวนสมาชิก  จำนวน  2,348 คน
ทุนเรือนหุ้น  จำนวน  20.559 ล้านบาท
ทุนดำเนินงาน  จำนวน  152.56 ล้านบาท
คณะกรรมการดำเนินการ  จำนวน 15 คน
เจ้าหน้าที่สหกรณ์  จำนวน  14 คน

ผลการดำเนินงานของสหกรณ์นิคมห้างฉัตร จำกัด

1. ธุรกิจสินเชื่อ  จำนวน  95,841,391.33 บาท
2. ธุรกิจเงินรับฝาก  จำนวน  76,183,290.55 บาท
3. ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย  จำนวน  24,267,390.40 บาท
4. ธุรกิจรวบรวม/แปรรูปผลผลิต  จำนวน  3,025,320.50 บาท

2. ข้อมูลกลุ่มอาชีพในเขตนิคมสหกรณ์

กลุ่มผู้ปลูกผักอินทรีย์เวียงตาล

- พื้นที่ หมู่ 4 ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
- สมาชิก จำนวน 65 ราย
- ปลูกผักอินทรีย์ชนิดต่างๆ ตามฤดูกาล และนอกฤดูกาล
- มีการประชุมสมาชิก และมีการออมทรัพย์ภายในกลุ่มทุกเดือน
- สมาชิกได้รับใบรับรองมาตรฐาน GAP,PGS และ Organicthailand

3. การออกเอกสารสิทธิที่ดิน
การออกหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ที่ดินของนิคมสหกรณ์ (กสน.3)

พื้นที่โครงการ

แนวเขตพื้นที่นิคมสหกรณ์ห้างฉัตร ตามประกาศท้ายพระราชกฤษฎีกา พ.ศ. 2531 เนื้อที่ประมาณ 48,000 ไร่ พื้นที่ตามแผนที่วงรอบ-กันเขต ประมาณ 45,255 ไร่ อยู่ในท้องที่ 3 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอห้างฉัตร อำเภอเมืองลำปาง และอำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ครอบคลุมป่า 3 ป่า ดังนี้

 1. ป่าแม่ยิ่ง มีอาณาเขตติดต่อระหว่างอำเภอห้างฉัตร และอำเภอเมืองลำปาง

         จังหวัดลำปาง มีพื้นที่จำนวน 16,659 ไร่

 1. ป่าแม่ปุ้ม มีอาณาเขตติดต่อระหว่างอำเภอห้างฉัตร และอำเภอเกาะคา

         จังหวัดลำปาง มีพื้นที่จำนวน 26,673 ไร่

 1. ป่าปางม่วง มีอาณาเขตติดต่อระหว่างอำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

         มีพื้นที่จำนวน 1,923 ไร่

พื้นที่จัดสรร

1. พื้นที่ตามแผนที่วงรอบ-กันเขต ประมาณ 45,255 ไร่

2. ไม่สามารถนำพื้นที่มาจัดสรรได้ จำนวน 11,839/0/82 ไร่

3. คงเหลือพื้นที่ที่สามารถนำมาจัดสรรทำการสำรวจวงรอบ-รายแปลง จำนวน 33,415/3/18 ไร่

4. ในส่วนนี้มีการกันพื้นที่สงวนไว้เพื่อกิจการนิคมสหกรณ์ห้างฉัตร จำนวน 373/2/57 ไร่ และพื้นที่ส่วนราชการหน่วยงานต่างๆ ขอใช้พร้อมทั้งเป็นที่สาธารณะประโยชน์, แปลงสาธิตทั้งหมด จำนวน 10,868/0/01 ไร่

5. คงเหลือพื้นที่นำมาจัดสรรให้กับสมาชิกสหกรณ์ได้ 21,273/1/13 ไร่ มีสมาชิกสหกรณ์เข้าอยู่อาศัยและทำประโยชน์ในที่ดินแล้ว จำนวน 2,934 ครอบครัว

ผลการออก กสน.3

ออกหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดินของนิคมสหกรณ์ (กสน.3) ให้สมาชิก 2,934 ราย 4,145 แปลง เนื้อที่จำนวน 21,273/1/13 ไร่

4. การออกหนังสือแสดงการทำประโยชน์ (กสน.5) นิคมสหกรณ์ห้างฉัตร

พื้นที่โครงการ

แนวเขตพื้นที่นิคมสหกรณ์ห้างฉัตร ตามประกาศท้ายพระราชกฤษฎีกา พ.ศ. 2531 เนื้อที่ประมาณ 48,000 ไร่ พื้นที่ตามแผนที่วงรอบ-กันเขต ประมาณ 45,255 ไร่ อยู่ในท้องที่ 3 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอห้างฉัตร อำเภอเมืองลำปาง และอำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ครอบคลุมป่า 3 ป่า ดังนี้

 1. ป่าแม่ยิ่ง มีอาณาเขตติดต่อระหว่างอำเภอห้างฉัตร และอำเภอเมืองลำปาง

         จังหวัดลำปาง มีพื้นที่จำนวน 16,659 ไร่

 1. ป่าแม่ปุ้ม มีอาณาเขตติดต่อระหว่างอำเภอห้างฉัตร และอำเภอเกาะคา

         จังหวัดลำปาง มีพื้นที่จำนวน 26,673 ไร่

 1. ป่าปางม่วง มีอาณาเขตติดต่อระหว่างอำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

         มีพื้นที่จำนวน 1,923 ไร่

พื้นที่จัดสรร

1. พื้นที่ตามแผนที่วงรอบ-กันเขต ประมาณ 45,255 ไร่

2. ไม่สามารถนำพื้นที่มาจัดสรรได้ จำนวน 11,839/0/82 ไร่

3. คงเหลือพื้นที่ที่สามารถนำมาจัดสรรทำการสำรวจวงรอบ-รายแปลง จำนวน 33,415/3/18 ไร่

4. ในส่วนนี้มีการกันพื้นที่สงวนไว้เพื่อกิจการนิคมสหกรณ์ห้างฉัตร จำนวน 373/2/57 ไร่ และพื้นที่ส่วนราชการหน่วยงานต่างๆ ขอใช้พร้อมทั้งเป็นที่สาธารณะประโยชน์, แปลงสาธิตทั้งหมด จำนวน 10,868/0/01 ไร่

5. คงเหลือพื้นที่นำมาจัดสรรให้กับสมาชิกสหกรณ์ได้ 21,273/1/13 ไร่ มีสมาชิกสหกรณ์เข้าอยู่อาศัยและทำประโยชน์ในที่ดินแล้ว จำนวน 2,934 ครอบครัว

ผลการออก กสน.5

ออกหนังสือแสดงการทำประโยชน์ (กสน.5) จำนวน 2,773 ราย จำนวน 3845 แปลง

คงเหลือ (กสน.3) ยังไม่ได้ไปออก (กสน.5) จำนวน 161 ราย จำนวน 701 แปลง