1image  ภาพข่าวกิจกรรม                                                                           

icon1

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 นายจณภพ กาญจนประดิษฐ์ สหกรณ์จังหวัดลำปาง  พร้อมคณะบุคลากรจากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง และสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง

วันที่ 22 ตุลาคม 2565 นายจณภพ กาญจนประดิษฐ์ สหกรณ์จังหวัดลำปาง นำคณะบุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง ร่วมทำบุญโรงทาน

วันที่ 21 ตุลาคม 2565 นายจณภพ กาญจนประดิษฐ์ สหกรณ์จังหวัดลำปาง ร่วมประชุมหารือพิจารณาแผนการรับซื้อและแผนการตลาดข้าวสายน้ำแร่แจ้ซ้อนสู่ข้าวอัตลักษณ์ลำปาง

วันที่ 21 ตุลาคม 2565 นายจนภพ กาญจนประดิษฐ์ สหกรณ์จังหวัดลำปาง และบุคคลากรในสังกัดได้เข้าร่วมกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ 2565

วันที่ 18 ตุลาคม 2565 นายจณภพ กาญจนประดิษฐ์ สหกรณ์จังหวัดลำปาง พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดสำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง ให้การต้อนรับ นายพิษณุ คล้ายเจตน์ดี ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 15,16 และ 17

วันที่ 18 ตุลาคม 2565 นายจณภพ กาญจนประดิษฐ์ สหกรณ์จังหวัดลำปาง เป็นประธานในการประชุมประจำเดือนพร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ

 

สื่อมัลติมีเดีย

1497027054 video  คุยเฟื่องเรื่องสหกรณ์

 

ผลการดำเนินสำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง
ปี 2565

 

ข้าวสายน้ำแร่แจ้ซ้อน
สินค้าเกษตรอัตลักษณ์จังหวัดลำปาง

ส่งเสริมอาชีพมะเขือพวง สก.ฝายยาง
อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง

Work life balance
โครงการเสริมสร้างสมดุลชีวิตคนทำงาน
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง ปี 2565

Dr.coconut สวนมะพร้าวน้ำหอม
ในจังหวัดลำปาง

โครงการเสริมสร้างสมดุลชีวิตคนทำงาน
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง

 

โครงการเสริมสร้างสมดุลชีวิตคนทำงาน
นิคมสหกรณ์ห้างฉัตร

 Whole Milk Farm
ลูกหลานลำปาง

โครงการนวัตกรรมการผลิตโคเนื้อคุณภาพพรีเมียมเพื่อตลาดระดับบน

 
กีฬาสหกรณ์สัมพันธ์ครั้งที่22

 

ชีวิตดี้ดี..เกษตรอินทรีย์บ้านทุ่งขาม

 

โยธินฟาร์ม ฟาร์มโคนมอัจริยะต้นแบบ

VTR CPDTR ประชาสัมพันธ์
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง ปีงบประมาณ 2564

fayak

สหกรณ์ผู้ใช้น้ำฝายยางประสสุก จำกัด

bandog

กลุ่มทำไร่ผสมผสานบ้านดง จำกัด

    รวมข่าวคุยเฟื่องเรื่องสหกรณ์>>

 

รายงานผลการขับเคลื่อนงาน
โครงการสำคัญตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์