1image  ภาพข่าวกิจกรรม                                                                           

icon1

วันที่ 6 ตุลาคม 2565 นายจณภพ กาญจนประดิษฐ์ สหกรณ์จังหวัดลำปาง เข้าร่วมประชุมซักซ้อมชี้แจงโครงการส่งเสริมการผลิตและการตลาดพืชหลังนา ปี 2565/66 ผ่านระบบ Zoom Meeting

ซึ่งถ่ายทอดสัญญาณจากห้องประชุมกองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า กรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยมีนายอัชฌา สุวรรณนิตย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นประธานในการประชุม ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ ได้มีการหารือเพื่อขับเคลื่อนโครงการฯ ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบายการลดพื้นที่การปลูกข้าวนาปรังที่เป็นพืชเชิงเดี่ยว โดยการปลูกพืชหลากหลายทดแทน และเพื่อช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ให้มีรายได้ มีอาชีพที่มั่นคงและยั่งยืน โดยระบบสหกรณ์จะทำให้การขับเคลื่อนโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้สมาชิกมีรายได้เพิ่มขึ้นและมีความเป็นอยู่ดีขึ้นต่อไป