1image  ภาพข่าวกิจกรรม                                                                           

icon1

วันที่ 12 ตุลาคม 2565 นายจณภพ กาญจนประดิษฐ์ สหกรณ์จังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด 30 มิถุนายน 2565 ของสหกรณ์การเกษตรเกาะคา จำกัด

ณ ฉางตลาดกลางของสหกรณ์ฯ พร้อมให้แนะนำแก่สมาชิก คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ และผู้เข้าร่วมประชุม เพื่อเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนงานของสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพ สร้างความเข้มแข็งให้แก่สหกรณ์และประสบผลสำเร็จอย่างมั่นคง สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด 30 มิถุนายน 2565 สหกรณ์มีสมาชิกทั้งสิ้น 3,627 คน มีทุนดำเนินงาน 610,672,642.29 บาท ผลการดำเนินงานมีกำไรสุทธิ 13,847,346.06 บาท ทั้งนี้ได้มอบหมาย นางสาวเอมอร จันทร์เป็งผัด ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 เข้าร่วมประชุมเพื่อให้คำแนะนำในการดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญประจำปี และการดำเนินงานของสหกรณ์ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับสหกรณ์ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง การมีธรรมาภิบาลในสหกรณ์ รวมถึงบทบาทหน้าที่และการมีส่วนร่วมของสมาชิก เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของสหกรณ์