1image  ภาพข่าวกิจกรรม                                                                           

icon1

วันที่ 30 ธันวาคม 2564    นายจณภพ กาญจนประดิษฐ์ สหกรณ์จังหวัดลำปาง เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 12/2564

วันที่ 28 ธันวาคม 2564 นายจณภพ กาญจนประดิษฐ์ สหกรณ์จังหวัดลำปาง  พร้อมทีมงาน เข้าร่วมประชุมติดตามและขับเคลื่อนแบบบูรณาการโครงการตามแผนการตรวจราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เขตตรวจราชการที่ 15 (จังหวัดลำปาง)

วันที่ 25 ธันวาคม 2564 นายจณภพ กาญจนประดิษฐ์ สหกรณ์จังหวัดลำปาง พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมกับผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา

วันที่ 18 ตุลาคม 2564 นายสาธิต ปานขำ พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1-4 ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์ห้างฉัตร ร่วมประชุมรับมอบนโยบายการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564 นายสาธิต ปานขำ สหกรณ์จังหวัดลำปาง พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์ ครบรอบ 49