สารสนเทศกลุ่มเกษตรกร ปี 2564


arrow2   1.จำนวนกลุ่มเกษตรกรและจำนวนสมาชิก
แสดงข้อมูลจำนวนกลุ่มเกษตรกรและสมาชิก ในจังหวัดลำปาง แยกตามประเภทกลุ่มเกษตรกรข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม ของทุกปี
zapier สดงข้อมูลจำนวนกลุ่มเกษตรกรแยกตามประเภทกลุ่มเกษตรกร
zapier แสดงข้อมูลจำนวนสมาชิกกลุ่มเกษตรกรแยกตามประเภทกลุ่มเกษตรกร
zapier แสดงข้อมูลกราฟจำนวนกลุ่มเกษตรกรแยกตามประเภทของกลุ่มเกษตรกร
zapier แสดงข้อมูลกราฟจำนวนสมาชิกกลุ่มเกษตรกรแยกตามประเภทของกลุ่มเกษตรกร

arrow2   2.ทำเนียบกลุ่มเกษตรกร
แสดงข้อมูลทำเนียบกลุ่มเกษตรกร ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม ของทุกปี
zapier แสดงข้อมูลทำเนียบกลุ่มเกษตรกรภายในจังหวัด

   3.หลักเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร และ ผลการจัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร
แสดงข้อมูลหลักเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกรและผลการจัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกรในจังหวัด ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม ของทุกปี
zapier แสดงหลักเกณฑ์ที่ใช้ชี้วัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร
zapier แสดงข้อมูลจำนวนกลุ่มเกษตรกรผ่านและไม่ผ่านการจัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกรแยกตามประเภทกลุ่มเกษตรกร
zapier แสดงข้อมูลกราฟแสดงจำนวนกลุ่มเกษตรกรที่ผ่านการจัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกรแยกตามประเภทกลุ่มเกษตรกร
zapier แสดงข้อมูลกราฟแสดงจำนวนกลุ่มเกษตรกรที่ไม่ผ่านการจัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกรแยกตามประเภทกลุ่มเกษตรกร
zapier แสดงข้อมูลจำนวนกลุ่มเกษตรกรทั้งหมดที่ไม่ผ่านมาตรฐาน โดยแยกเป็นรายข้อ แยกตามประเภทกลุ่มเกษตรกร
zapierแสดงข้อมูลกราฟแสดงจำนวนกลุ่มเกษตรกรทั้งหมดที่ไม่ผ่านมาตรฐาน โดยแยกเป็นรายข้อและแยกประเภทกลุ่มเกษตรกร

   4.ธุรกิจของกลุ่มเกษตรกรในแต่ละประเภท
แสดงข้อมูลธุรกิจของกลุ่มเกษตรกรในแต่ละประเภท ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม ของทุกปี
zapier แสดงข้อมูลกลุ่มเกษตรกร โดยมีรายละเอียดการประกอบธุรกิจในแต่ละด้าน
zapier แสดงข้อมูลกราฟ แสดงจำนวนกลุ่มเกษตรกรที่ประกอบธุรกิจในแต่ละด้านแยกตามประเภทกลุ่มเกษตรกร

   5.กลุ่มเกษตรกรที่อยู่ในความรับผิดชอบ

zapier แสดงรายชื่อกลุ่มเกษตรกรที่อยู่ภายใต้ความดูแลและรับผิดชอบของแต่ละกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์